Varování vědců / Jak progresivní ideologie rozvrací biologii – část třetí

Přinášíme třetí část překladu původního článku s názvem ,,The Ideological Subversion of Biology.“ . Celkem se můžete těšit na 6 dílů, které postupně zveřejníme – Redakce KN

***

Ideologické dogma progresivismu, které domněle chrání jisté skupiny obyvatelstva, ničí základní tradici otevřeného výzkumu a vědecké komunikace, píší v odborném časopise američtí biologové.

V magazínu Sceptical Inquirer vyšla rozsáhlá esej dvou biologů, která podrobuje zásadní kritice pronikání progresivní ideologie do oblasti přírodních věd. Jerry Coyne a Luana S. Maroja se v textu hlásí k liberálnímu smýšlení. Jerry Coyne publikoval více než 100 odborných prací, je zastáncem tvrzení, že věda a náboženství nejsou kompatibilní, o čemž v roce 2015 publikoval knihu. Je držitelem Ceny Richarda Dawkinse.

Sceptical Inquirer je přední americký odborný magazín, který byl založen s cílem podpořit vědu a kritické myšlení. Od svého vzniku v roce 1976 odbornými argumenty vysvětluje tvz. paranormální jevy, zpochybňuje konspirační teorie či popírání klimatických změn

3. Evoluční psychologie – studium evolučního původu lidského chování – je falešná disciplína založená na falešných předpokladech

Biolog P. Z. Myers se připojil k několika dalším kritikům tohoto oboru (kdysi nazývaného sociobiologie), když prohlásil, že „základní předpoklady evoluční psychologie jsou falešné„. Dokonce i sociální psychologové, kteří téměř jednomyslně přijímají evoluci jako takovou, jsou mnohem méně nakloněni myšlence, že evoluce vysvětluje důležité aspekty lidské psychologie, sociálních postojů a preferencí.

Myersův všeobecně přijímaný názor je však mylný, protože základní předpoklad evoluční psychologie je jednoduše následující: náš mozek a jeho fungování – z něhož vyplývá naše chování, preference a myšlení – někdy reflektuje přirozený výběr, který ovlivňoval naše předky. Nikdo to nepopírá v případě našich tělesných, kdysi adaptivních znaků, které již nejsou užitečné (zuby moudrosti, ocasní kosti a přechodná vrstva vlasů u embryí), odpůrci evoluční psychologie to však popírají v případě našeho chování.

***

Pro tuto dualitu však neexistuje žádný vědecký důvod. Proč by proboha měla naše těla odrážet miliony let evoluce, zatímco naše chování, myšlení a psychologie, formované stejnými silami, by měly být nějakým způsobem vůči naší minulosti imunní? Jediným možným způsobem, jak by to bylo možné, by bylo, kdyby lidské chování nemělo genetickou variabilitu, která je sine qua non (podstatou) evoluce. Výzkum však ukázal, že naše chování patří mezi geneticky nejvariabilnější lidské vlastnosti!

A tak „sociobiologické války“ ze 70. let, které odstartovala stejnojmenná kniha E. O. Wilsona, sice pokračují pod novým názvem, ale jejich předmětem stále zůstává lidská výjimečnost – – představa, že jsme nějakým způsobem takřka osvobozeni od evolučních sil, které formovaly chování jiných druhů.

***

Je pravda, že v počátcích evoluční psychologie se objevovaly i „měkké“ výzkumy, které navrhovaly pochybné a neověřitelné adaptační hypotézy našeho chování, ale nyní tato oblast dosáhla takového stupně vysvětlení, že je třeba ji brát vážně.

Podle našich nejlepších vědomostí evoluční psychologie vysvětluje řadu rysů lidského chování. Patří mezi ně například to, proč upřednostňujeme příbuzné před nepříbuznými – a bližší příbuzné před těmi vzdálenějšími – proč se k nevlastním dětem chováme hůře než
k těm vlastním, proč jsou muži agresivnější než ženy, proč je rozdíl v promiskuitě a sexuální náklonnosti mezi muži a ženami, proč muži žárlí více než ženy, proč některé výrazy obličeje vyjadřují emoce, proč máme strach z hadů a pavouků a odpor k tělesným tekutinám a proč máme po cukrech a tucích hlad.

Některé naše vlastnosti, jako například sklon jíst věci, které nejsou zdravé, představují vlastnosti, které byly u našich předků užitečné, ale nyní jsou zbytečné či dokonce škodlivé.

***

Ideologické očerňování evoluční psychologie nám tím, že odřezává obrovskou oblast výzkumu a výuky týkající se lidské přirozenosti, brání v pochopení našeho vlastního druhu. Jak poznamenali dva evoluční psychologové, „pokud je nám známo, ani jedna instituce udělující tituly ve Spojených státech nevyžaduje jako součást studia psychologie jeden jediný kurz evoluční biologie – což je ohromující mezera ve vzdělání, která odděluje psychologii od ostatních věd o životě.

Bez těchto znalostí nám jako jediný zdroj našeho chování zůstávají „sociální konstrukty“ a “ společenská očekávání“, což jsou vysvětlení, která absolutně nevysvětlují většinu pozorovaných jevů. Je samozřejmé, že při řešení jakýchkoli problémů týkajících se lidského chování, je nejlepší mít co nejkomplexnější vysvětlení, a to jak sociální, tak biologické.

***

Odmítání evoluční psychologie je dáno ideologií „prázdné tabule“ lidské přirozenosti, která vidí lidi jako takřka neomezeně přizpůsobivé, s malými genetickými omezeními našeho chování. Již jsme se zmínili, že tento postoj, který se zrodil nalevo, téměř jistě ovlivnil marxismus.

Další důvody jsou uvedeny v knize Stevena Pinkera nazvané Prázdná tabule (The Blank Slate): Moderní popírání lidské přirozenosti. Patří k nim pohrdání biologickým determinismem; přesvědčení, že věci, které se lze naučit, jako je jazyk, nemohou zároveň zahrnovat schopnosti, které se vyvinuly; mylný názor, že biologie je osud – že to, co je dědičné, se nedá změnit – a celkové popírání toho, že biologie hraje velkou roli v lidském chování, a to včetně podobností i rozdílů mezi jednotlivci či skupinami. Jak uvidíme, zkoumání genetických rozdílů mezi jednotlivci nebo skupinami je obzvláště tabuizované, jelikož taková činnost údajně podporuje bigotnost a dokonce eugeniku.

Překlad a úprava textu: Redakce KN

Převzato z Postoj.sk (Pôvodný text The Ideological Subversion of Biology vyšiel vo štvrtom tohoročnom čísle odborného magazínu Skeptical Inquirer.)

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme