Vakcína Pfizer: Ministerstvo zdravotnictví stále mlží

S vývojem rusko-ukrajinského konfliktu jakoby se po covidu země slehla a tak, jak se rychle objevil jako stěžejní téma v médiích počátkem r. 2020, tak se o dva roky později z médií opět velmi rychle vytratil a byl nahrazen válkou na Ukrajině.

Ačkoliv již od té doby uplynuly téměř dva roky, ministerstvo zdravotnictví (MZDR) nejen že neprovedlo žádnou sebereflexi svého postupu při řešení tzv. covidové pandemie, ale nadále odmítá přiznat svůj výrazný podíl na šíření prokazatelných dezinformací, které se týkají zejména očkování a vakcín proti covidu.

Dílčím důkazem toho je odpověď MZDR na žádost autora tohoto příspěvku ze 17. ledna 2023 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

V žádosti autor poukázal na skutečnost, že v oficiálním Registru smluv lze dohledat tři dílčí kupní smlouvy z 8.12.2020, 5.3.2021 a 9.4.2021  (tzv. „Vaccine Order Form“),  které uzavřela Česká republika v zastoupení MZDR s firmou Pfizer Inc. na dodávky jednotlivých tranší jejich vakcíny.

Všechny tři smlouvy obsahují pozoruhodný článek I, odst. 4, ve kterém se uvádí, že kupující (tedy MZDR) „…bere na vědomí, že dlouhodobé účinky a účinnost vakcíny nejsou známy“„….že mohou existovat vedlejší účinky vakcín, které nejsou momentálně známy“.

Jinými slovy, samotný výrobce, firma Pfizer, v textu všech tří smluv o dodávce svých vakcín do ČR uváděl, že nejsou známy dlouhodobé účinky a účinnost vakcíny Pfizer a jejich použití může vyvolat dosud neznámé vedlejší účinky. Z čehož jednoznačně a prokazatelně vyplývá, že tyto vakcíny tedy nemohly projít řádnými standardními klinickými testy, neboť kdyby tomu tak bylo, nepochybně by se ověřily i konkrétní dlouhodobé účinky, účinnost a vedlejší účinky těchto vakcín.

V odpovědi ze zde 26.1.2023 pod č.j. MZDR 2134/2023-8/MIN/KAN MZDR mimo jiné uvedlo, že „Smlouvy byly uzavírány v době, kdy vakcíny byla teprve ve vývoji tak, aby jejich dodávky mohly být zahájeny ihned po jejich registraci v EU. Následně byla vakcíně COMIRNATY (odchodní název pro vakcínu firmy Pfizer) udělena tzv. podmínečná registrace. Podmínečná registrace je jedním z mechanismů regulace EU umožňujícím včasný přístup na trh léčivým přípravkům nezbytným pro urgentní lékařskou potřebu včetně krizových situací. Jak je uvedeno výše, podmínečná registrace je využívána ve velmi specifických případech, v případě vakcín proti onemocnění Covid-19 bylo pro využití uplatněno pravidlo „veřejné zdravotní krize“ (pandemie). Díky tomu došlo ke zrychlení procesu, který vede k registraci, avšak všechna požadovaná data, týkající se výroby, bezpečnosti a účinnosti musela být výrobci pro udělení podmínečné registrace dodána“.

MZDR očividně mlží a neříká pravdu.

Za prvé, není pravda, že všechny tři smlouvy s Pfizerem byly uzavřeny „…v době, kdy vakcína byla teprve ve vývoji“ (rozuměno tedy před vydáním podmínečného rozhodnutí Evropské lékové agentury (EMA) z 21. prosince 2020). Tak tomu bylo pouze v případě první smlouvy, která byla uzavřena 8. prosince 2020 !

Zbývající dvě smlouvy byly uzavřeny až po datu vydání podmínečného schválení, a přesto Pfizer jako dodavatel vakcín považoval z nějakého důvodu za důležité ponechat ve zbývajících dvou smlouvách výše zmíněné upozornění v čl. I, odst. 4. Důvod je zřejmý; sám dodavatel si byl nepochybně vědom, že ani podmíněné schválení jeho vakcíny nic nemění na tom, že dlouhodobé účinky a účinnost vakcíny nejsou známy prostě proto, že z nedostatku času a veřejného tlaku na co nejrychlejší zahájení dodávek vakcín nebylo možné provést dlouhodobé testování!

MZDR si tedy při koncipování odpovědi na předmětný dotaz zjevně neuvědomilo časové souvislosti mezi daty uzavření zbývajících dvou smluv a datem vydání podmínečné registrace a důsledky, které z toho vyplývají.

Za druhé, tvrzení z poslední věty o tom, že „…všechna požadovaná data, týkající se výroby, bezpečnosti a účinnosti musela být výrobci pro udělení podmínečné registrace dodána“ je rovněž nepravdivé, protože pokud by tomu tak bylo, pak by Pfizer musel dodat i data, týkající se právě onoho testování dlouhodobých účinků své vakcíny! Fakt, že se tak nestalo, potvrzuje Pfizer implicitně tím, že ve zbývajících dvou smlouvách ponechal upozornění na to, že nejsou známy právě dlouhodobé účinky vakcíny což ovšem zpětně vyvrací formulaci MZDR o tom, že pro vydání podmínečné registrace musela být dodána všechny údaje týkající se i bezpečnosti a účinnosti vakcíny.

Řečeno jednoduše a srozumitelně – MZDR i nadále pokračuje v taktice mlžení a zamlčování podstatných souvislostí a faktů (nejen) kolem vakcíny Pfizer, která byla nejčastěji používanou vakcínou v bezprecedentním masivním očkování české veřejnosti. Ve své reakci na žádost o poskytnutí informace si pak očividně protiřečí a uvádí nepravdivé údaje, což lze velmi snadno zjistit vzájemným porovnáním textu odpovědi s výše uvedenými dodávkovými smlouvami a datem podmínečného schválení vakcíny Pfizer ze strany EMA.

Skutečnosti, které postupně vycházejí najevo, zejména počty nadúmrtí v posledních dvou letech, okolnosti kolem procesu schvalování vakcín či kolem postupu Evropské komise a zejména její předsedkyně Leynové při dojednávala nákupu vakcín proti Covidu-19 a fakt, že smlouvy, uzavírané mezi Evropskou komisí a jednotlivými výrobci podléhají nadále utajení,  nasvědčují tomu, že kolem covidu existuje řada „bílých míst“  které je třeba objasnit, a to přinejmenším jak na celoevropské úrovni, tak i v České republice.

V řadě případů se také potvrzuje, že řada odlišných názorů, které byly ještě před nedávnem vydávány za čiré dezinformace, byly opodstatněné, a naopak, některá tvrzení tzv. „hlavního proudu“ (například o bezpečnosti a účinnosti vakcín včetně vakcíny Pfizer) byly prokazatelné dezinformace.

Nejen z výše uvedené písemné odpovědi však zatím nic nenasvědčuje tomu, že by MZDR bylo připraveno provést hloubkovou věcnou a nepodjatou analýzu svého postupu v době covidové pandemie.

Martin Jedlička
Autor je ekonom a právník, již několik let požívající statut aktivního „státem uznaného seniora“

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme