USA: povolební právní bitva

Sčítání v některých státech ještě stále probíhá, nicméně Biden již podle médií získal potřebný počet volitelů k tomu, aby ho bylo možné prohlásit za vítěze voleb. Volby ale letos mají svá specifika. Formou korespondenční volby letos například v Pensylvánii, jednom z klíčových “swing states”,  odvolilo rekordních 2 500 000 lidí. Enormní počet korespondenčních hlasů dává Donaldu Trumpovi a jeho podporovatelům prostor ke spekulacím o správnosti sčítání takovýchto hlasů, stejně jako legalitě termínů jejich doručení. 

Nejde o jediné námitky, které z Trumpova tábora k průběhu voleb přišly, Trump sám již volby dokonce označil za podvod a dle něho v nich výrazně zvítězil. Ačkoli tedy Joe Biden již přijímá gratulace k vítězství od zahraničních státních představitelů, jeho soupeř stále ještě ani neuznal výsledek voleb a dal jednoznačně najevo, že tak ani učinit nehodlá, přinejmenším do té doby, než průběh voleb v některých ze států bude podroben soudnímu přezkumu.  Trumpova kampaň již podala žaloby ve čtyřech státech u státních soudů-v Pensylvánii, Michiganu, Georgii a Arizoně, dvě žaloby k okrskovým soudům federálním a rovněž zažádala o přepočet hlasů ve Wisconsinu.

Michigan

V Michiganu se žaloba týkala sčítání hlasů, Trumpova kampaň zde žádala úplné zastavení sčítání a žalobu postavila na dvou tvrzeních: jednak dle ní pozorovatelům (jde o osoby, dozorující průběh voleb a sčítání hlasů, mezi pozorovateli jsou jak podporovatelé republikánské kampaně, demokratické kampaně i nezávislí) nebyl zpřístupněn videozáznam, na němž by mohli sledovat, jak voliči vhazují hlasovací lístky do urny a dále jednomu z pozorovatelů údajně nebylo umožněno sledovat průběh sčítání korespondenčních hlasů. Žaloba byla ovšem podána poté, co již bylo sčítání skončeno a soudu tedy nezbylo, než ji zamítnout vzhledem k tomu, že požadavku Trumpovy kampaně by nebylo možné vyhovět ani pokud by vyšlo najevo, že žaloba byla důvodná. K této věci se nicméně soud vyjádřil také a žalující strana dle soudkyně Stephensové nedoložila nic z čeho by vyplývalo pravděpodobné pochybení. Co se týče přístupu k videozáznamu, dle soudu pro takový požadavek neexistuje žádný právní základ a michiganský zákon takovouto povinnost neukládá.

Trumpova kampaň podala proti verdiktu odvolání, se kterým však napoprvé neuspěla, neboť nepředložila potřebné dokumenty, včetně např. i tak základních, jako je samotné písemné vyhotovení rozhodnutí prvoinstančního soudu. Odvolací soud vyzval k doplnění potřebných dokumentů, avšak i pokud se tak stane a případ nakonec projedná, šance na úspěch je vzhledem k povaze požadavků kampaně mizivá.

V pondělí oznámila Trumpova kampaň novou žalobu v Michiganu, k níž jsou přiložena i místopřísežná prohlášení (obdoba našeho čestného prohlášení) jednotlivců uvádějících, že byli svědky ovlivňování voličů ve volebních místnostech ze strany volebních pracovníků. Znovu mělo dojít také k nepřipuštění republikánských pozorovatelů k dozorování sčítání.

Georgia

V Georgii Trumpova kampaň v žalobě tvrdila, že 53 pozdě doručených korespondenčních hlasovacích lístků bylo smícháno dohromady s těmi řádně doručenými v termínu, tedy že došlo k promíchání neplatných a platných hlasů. Ani zde však Trumpův tým neuspěl, soud žalobu zamítl s tím, že pro tvrzení Trumpovy kampaně nejsou žádné důkazy a jde tak čistě o nepodložené spekulace.

Arizona

V Arizoně zatím čeká žaloba kampaně na projednání, Arizona se stala středem pozornosti poté, co zde média Associated Press a Fox News jako první vyhlásila Bidena vítězem, ačkoli dle ostatních médií byly výsledky příliš těsné na to, aby bylo možné s jistotou prohlásit jednoho z kandidátů za vítěze. Trumpova kampaň společně s republikánskou stranou o několik dní později podala žalobu, v níž tvrdí, že pracovníci ve volebních místnostech v nejlidnatějším arizonském okrese Maricopa County nesprávně instruovali voliče při obsluze nových volebních strojů, čímž zapříčinili, že jejich skutečná volba nebyla strojem brána v potaz. Ještě před touto žalobou se však Trumpova kampaň zapojila do jiné, podané skupinou voličů rovněž v Maricopa County, žalobci však tuto žalobu sami stáhli.

Nevada

V Nevadě je žaloba podána k federálnímu soudu. Důvodem pro ni je, že v Nevadě dle Trumpovy kampaně volily desetitisíce lidí s bydlištěm v jiných státech. Trumpův tým má údajně rovněž důkazy o tom, že došlo i k hlasování zemřelých.

Trumpova kampaň podpořila také žalobu Jill Stokeyové, voličky z okresu Clark County, tvrdící, že když chtěla odvolit, bylo jí řečeno, že jejím jménem již korespondenčně odvolil někdo jiný. Federální soud ovšem již rozhodl, že se touto žalobou nebude zabývat vzhledem k tomu, že federální soudy by neměly zasahovat do organizace a řízení voleb v jednotlivých státech a Stokeyová dále nepředložila žádný důkaz, který by podporoval její tvrzení. Ještě před volbami pak byla podána ještě jedna žaloba, jíž se Trumpova kampaň účastnila, žádající zastavení sčítání opět v Clark County do doby, než budou pozorovatelé z Trumpova tábora moci dostatečně sledovat průběh sčítání. Žaloba byla soudem zamítnuta, opět s odůvodněním, že chybí jakékoli důkazy a věc byla následně vyřešena mimosoudní dohodou.

Pensylvánie

V Pensylvánii se jedná o zdaleka nejkomplexnější situaci. Právě Pensylvánie byla již před volbami považována za pravděpodobný rozhodující stát a skutečně po sečtení hlasů právě zde byl Joe Biden médii prohlášen za vítěze voleb. V Pensylvánii bylo podáno hned několik žalob, jedna k federálnímu okrskovému soudu. V první z nich Trumpova kampaň tvrdí, že jednomu z pozorovatelů nebylo umožněno dozorovat sčítání hlasů z dostatečné blízkosti. Soud byl znovu proti, odvolací soud však dal kampani v tomto případě zapravdu, šlo tak o první drobný úspěch na Trumpově straně. Proti verdiktu bylo již podáno odvolání k Nejvyššímu soudu Pensylvánie, žalovaná strana se brání s poukazem na to, že je třeba dodržet dostatečnou vzdálenost kvůli bezpečnosti v rámci koronavirových opatření (pozorovatel má dle odvolacího soudu být připuštěn na vzdálenost alespoň přibližně 1,8 metru od sčítajících.

V další žalobě v Pensylvánii Trumpova kampaň uvádí, že v Pensylvánii byl neoprávněně změněn termín, do kterého se museli identifikovat prvovoliči, aby jim mohlo být umožněno odvolit korespondenčně. V tomto případě dosud rozhodnutí vyneseno nebylo.

Třetí žaloba je namířena znovu proti sčítání hlasů, konkrétně v pensylvánském okrese Montgomery County, zde je požadováno zastavení sčítání s poukazem na to, že zde 600 hlasů nebylo vloženo do obálek a nesplňovalo tak požadavky na jejich platnost. I zde soud stále probíhá.

V pořadí již čtvrtá pensylvánská žaloba byla podána pro změnu k soudu federálnímu. V ní je požadováno zastavení sčítání ve Filadelfii a to znovu z důvodu, že republikánským pozorovatelům bylo zabráněno v účastnění se sčítání. Během slyšení v této věci však vyšlo najevo, že k ničemu takovému nedošlo a sám právní zástupce Trumpovy kampaně poté, co nejprve bizarně uvedl, že přítomen byl “nenulový počet” pozorovatelů, explicitně přiznal na dotaz soudce Diamonda, že republikánští pozorovatelé přítomni byli. Soud tudíž následně tuto objektivně zoufalou žalobu zamítl.

Pensylvánie se ale týká ještě jedna důležitá volební kauza, jež momentálně leží přímo před Nejvyšším soudem Spojených států. Jedná se o spor, v němž Republikáni z Pensylvánie napadli prodloužení termínu pro přijetí korespondenčních hlasů ze strany Nejvyššího soudu Pensylvánie. Stávající zákon požaduje, aby korespondenční hlasy byly doručeny do osmi hodin večer v den voleb k tomu, aby je bylo možno považovat za platné. Pensylvánský Nejvyšší soud však zasáhl a termín s odkazem na mimořádnou situaci vyvolanou pandemií prodloužil o tři dny. Nejvyšší soud poměrem 5-3 nevyhověl žádosti pensylvánské GOP, aby verdikt pozastavil a přednostně se případem zabýval. Disentujícími třemi hlasy byli Clarence Thomas, Samuel Alito a Neil Gorsuch. Jak ale Alito ve svém stručném odlišném stanovisku připomíná, případ tímto není skončený, neboť stále leží před Nejvyšším soudem, který se jím v případě souhlasu alespoň čtyř soudců může nyní po volbách zabývat a řádně ho projednat. Trumpova kampaň již podala žádost, aby se mohla jako strana připojit k případu na straně pensylvánských Republikánů. 

Bush v. Gore 2 se nekoná

Ve světle předvolebních průzkumů se před volebním dnem objevily hypotetické úvahy o opakování situace z roku 2000, kdy byl George W. Bush definitivně potvrzen vítězem voleb až 12. prosince po verdiktu v kauze Bush v. Gore. Tehdejším rozhodujícím státem byla Florida, letošní průzkumy naznačovaly, že by se Spojené státy mohly dočkat stejného vývoje, s tím rozdílem, že letos by klíčovým státem byla Pensylvánie. Avšak ve světle výsledků voleb a doposud tragické úspěšnosti Trumpových žalob je možné dát této ještě před volbami ne nereálné teorii sbohem. Nynější situace se totiž od roku 2000 v podstatných rysech odlišuje. 

V roce 2000 šlo o velmi těsný rozdíl stovek hlasů v pouze jednom státě, který se navíc po opakovaných přepočtech snižoval. Nejvyšší soud v Bush v. Gore poměrem 7-2 judikoval, že ruční celostátní přepočet, nařízený floridským Nejvyšším soudem je v rozporu s klauzulí o stejné ochraně zákona (Equal Protection Clause) čtrnáctého dodatku Ústavy, protože jednotlivé okrsky na Floridě neměly jednotný standard pro posuzování hlasovacích lístků, což by vedlo k tomu, že hlas v jednom okrsku označený za platný by v jiném byl považován za neplatný, tedy že hlasy voličů by neměly stejnou váhu a nebylo s nimi zacházeno stejně. Poměrem 5-4 dále rozhodl, že provést spravedlivý korektní přepočet pod novým jednotným celostátním standardem je nemožné stihnout do zákonem stanoveného termínu a přepočet zastavil, čímž de facto ponechal v platnosti původní výsledek, který přisoudil prezidentství Georgi Bushovi. Tři soudci (Thomas, Scalia a předseda Rehnquist) dále argumentovali, že Nejvyšší soud Floridy fakticky přepsal floridské zákony, když prodloužil termín pro přepočet hlasů. 

V tomto bodu nalézáme shodu s letošní situací a prodloužením termínu pro doručení korespondenčních hlasů Nejvyšším soudem Pensylvánie, v roce 2000 se však k této teorii přihlásili pouze tři ze soudců a je otázkou, jak by se k této problematice postavil soud dnes v obměněném složení. A jak dále podotýká právník a odborník na ústavní právo Ilya Shapiro z Cato Institutu, letošní rok zahrnuje hned několik států a rozdíl mezi kandidáty je stále desítky tisíc hlasů. Pokud by se jednalo pouze o Pensylvánii a rozdíl byl velmi těsný, šance Trumpa na vítězství ve stylu Bush v. Gore by se významně zvýšily, právě díky případu pensylvánské GOP, který má Nejvyšší soud momentálně před sebou. Povolební realita je ale jiná.

Trumpova kampaň v pondělí oznámila, že společně s žalobou v Michiganu podává i novou žalobu k federálnímu soudu opět v Pensylvánii s cílem zabránit zde potvrzení výsledků. Jako důvody uvádí znovu údajné odepření smysluplné kontroly nad průběhem voleb pozorovatelům a dále fakt, že v některých demokratických okrscích bylo voličům umožněno opravit korespondenční hlasovací lístky, pokud se na nich vyskytly chyby, které by je činily neplatnými, zatímco v jiných nikoli. V prvním budu bude pozice Trumpovy kampaně značně složitá vzhledem k tomu, že pozorovatelé přítomni byli a je otázkou, co si pod pojmem “smysluplné kontroly” žalující strana představuje a jaký efekt případná nedostatečně smysluplná kontrola měla na volby a jejich integritu. Argumentace ve druhém bodu Trumpovy strany spočívá stejně jako v roce 2000 na čtrnáctém dodatku a klauzulích o stejné ochraně zákona a řádném procesu (due process). I tato argumentace je ale značně problematická a nesrovnatelná s rokem 2000. Zatímco v roce 2000 soud viděl porušení garance stejné ochrany zákona v tom, že nebylo možné zajistit, že skutečná vůle voličů bude brána v potaz, letos otázka takto vůbec nestojí a žaloba naopak namítá, že volební pracovníci byli k voličům příliš shovívaví a pomáhali jim s úpravou jejich hlasovacích lístků právě proto, aby jejich vůle mohla být vyjádřena. Tato praktika se může jevit jako pofidérní, jde však o praktiku umožňovanou voličům hned v několika státech díky nařízením jejich vlád s jak demokratickými, tak republikánskými guvernéry.

Trumpův vzdor

Trumpovo zpochybňování spravedlivosti voleb a šíření nepodložených tvrzení o volebním podvodu a ukradeném prezidentství, je odsouzeníhodné. Požadovat přepočty v souladu se zákonem či obrátit se na soudy v případech, kde je možné tvrzení podpořit skutečnými důkazy, je naopak zcela v pořádku a je přímo žádoucí. Prohlašovat se bez faktického podkladu za vítěze a obviňovat druhou stranu z podvodu ne. 

Zbývá jen na závěr podotknout, že pokud Demokraté zorganizovali celostátní podvod, provedli ho velmi neohrabaně vzhledem k tomu, že ve Sněmovně si Republikáni polepšili, v jednotlivých státech uhájili většinu a mají stále šanci na udržení většiny v Senátu.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!