Unie ve vlastních slovech: strategie rovnoprávnosti LGBTIQ 2020-2025

Helena Dalliová je evropskou komisařkou pro rovnost. 12. listopadu 2020 přednesla projev u příležitosti strategie rovnoprávnosti LGBTIQ 2020-2025, který jsme si nemohli nechat pro sebe…

Toto je strategie pro lidstvo, pro lidstvo v celé jeho rozmanitosti. To, jak jsme se narodili, není ideologie. Je to příroda, biologie, věda. A přesto v posledních letech přibylo v EU diskriminací proti lidem ze skupiny LGBTIQ.

Chceme vybudovat Evropskou unii, kde budou mít všichni možnost uspět, kde každý z nás bude mít příležitost plně uplatnit svůj potenciál.

A budovat musíme od základů.

Dnes přijatá strategie rovnoprávnosti leseb, gayů, bisexuálů, transsexuálů, nebinárních, intersexuálů a queer osob (LGBTIQ) je důležitým milníkem na cestě k dosažení Unie, v níž platí rovnoprávnost.

Cílem je vybudování Unie, ve které se rozmanitost oslavuje coby součást našeho kolektivního bohatství. Tak, aby lidé mohli být sami sebou bez rizika diskriminace, vylučování nebo násilí.

Unie, kde budeme mít stejné svobody a práva bez ohledu na své osobní charakteristiky.

Zvláště musíme věnovat pozornost rozmanitosti potřeb lidí ze skupiny LGBTIQ a těm nejopomíjenějším, včetně těch, kteří se setkávají s diskriminací v důsledku toho, že náležejí k několika marginalizovaným skupinám současně (v originále „intersectional discrimination“ – pozn. red.).

Tato vůbec první strategie pro LGBTIQ představuje hlavní akce a cíle Komise pro budoucích pět let. Jde o čtyři pilíře, totiž:

  • potírání diskriminace lidí ze skupiny LGBTIQ,
  • zajištění jejich bezpečnosti,
  • budování společností, které budou otevřené sociálnímu začlenění LGBTIQ osob (v originále „inclusive societies“ – pozn. red.), a
  • prosazování jejich rovnoprávnosti po celém světě.

Tato strategie je zaměřena na potírání diskriminace lidí ze skupiny LGBTIQ a zajišťování rovných příležitostí pro ně kombinovaným úsilím o zvýšení zákonné ochrany proti diskriminaci spolu s podporou rozmanitosti a politiky začleňování.

Ve věci potírání diskriminace kvůli sexuální orientaci zajistí Komise přísné uplatňování Direktivy pro rovnoprávnost při zaměstnávání a bude informovat o jejím plnění v roce 2021.

Do roku 2022 zajistí Komise pokrok ve veškerém potřebném zákonodárství, což může zahrnovat posílení úlohy institucí, náplní jejichž činnosti je prosazování a zajišťování rovnoprávnosti (v originále „equality bodies“ – pozn. red.).

Zajistíme rovněž, aby se strategie genderové rovnoprávnosti zaváděla správným způsobem tak, aby pokryla i změnu pohlaví.

Budeme též dále pracovat na přijetí zákonů, které zahrnou všechny oblasti života.

Mimoto budeme diskriminaci čelit politikou uplatňování a sdílení příkladů dobré praxe. Jde například o šikanu a prosazování stereotypů, což ve školách stále postihuje jedince, kteří jsou vnímáni jako odlišní. Na takové diskriminace se musíme zaměřit.

Nenávist nebo násilí vůči lidem ze skupiny LGBTIQ a jakékoli praktiky zaměřené na „nápravu“ těchto lidí nemají v Evropské unii naprosto žádné místo.

Nápravu nikdo nepotřebuje, to je diskriminace, kterou je ze všech společenských interakcí třeba vymazat.

Jde o škodlivé praktiky jako:

  • chirurgické a lékařské zákroky, které nejsou život zachraňující, u intersexuálních dětí a dospívajících bez jejich osobního a plně informovaného souhlasu, včetně „mrzačení intersexuálních pohlavních znaků“
  • prosazování názoru, že transsexuální lidé mají problém, který je třeba řešit medicínsky,
  • praktiky zaměřené na LGBTIQ osoby směřující k jejich změně (v originále „conversion practices“ – pozn. red.). To vše musí přestat.

Jak už ve své zprávě o stavu Unie oznámila předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová, představíme iniciativu rozšiřující seznam „unijních zločinů“ v článku 83 Smlouvy, abychom pokryli zločin z nenávisti a nenávistnou mluvu (v originále „hate crime and hate speech“ – pozn. red.), včetně případů, kdy se to týká LGBTIQ osob.

Mimoto by naše společnosti neměly ustat v zajišťování bezpečnosti lidí ze skupiny LGBTIQ.

Naše společnosti také musejí být otevřené sociálnímu začlenění.

Zajistíme proto, aby všechny členské státy prováděly judikaturu, jako je věc Coman (judikát Evropského soudního dvora z r. 2018, kterým se rumunský občan domohl uznání stejnopohlavního manželství s Američanem uzavřeného v Belgii pro účely dlouhodobého pobytu v Rumunsku, které přitom stejnopohlavní manželství neuznává – pozn. red.), týkající se uznávání partnerů stejného pohlaví a definice manželů v rámci směrnice o volném pohybu. Navrhneme legislativní iniciativu o vzájemném uznávání rodičovství mezi členskými státy.

Je-li někdo v jedné zemi rodičem, je jím ve všech zemích.

Zároveň budeme bojovat proti vylučování intersexuálů a čelit potížím týkajícím se uznávání transsexuálních a nebinárních identit.

Biologické pohlaví a sociální role (v originále „sex and gender“ – pozn. red.) nejsou dvě pevně dané a neměnné škatulky.

Zdůrazňujeme též pevné odhodlání EU podporovat rovnoprávnost lidí ze skupiny LGBTIQ po celém světě.

Mnohé z nich postihuje diskriminace, obtěžování, pronásledování, věznění, vraždění nebo dokonce trest smrti – prostě jen kvůli tomu, že jsou, co jsou, kvůli tomu, jak se narodili.

Posílíme zapojení EU v problematice LGBTIQ ve všech jejích vnějších vztazích.

Práva LGBTIQ jsou lidská práva a lidé, jichž se to týká, by se jim měli těšit všude a ve všech dobách.

K dosažení cílů této strategie Komise plně využije nástrojů, které má k dispozici.

Cílené akce budou kombinovány s rozšířením praxe prosazování rovnosti napříč všemi agendami (v originále „equality mainstreaming“ – pozn. red.).

LGBTIQ osoby existují a všude jsou součástí našich rozmanitých společností.

Jejich přítomnost ve společnosti, viditelnost a požadavek práv je natolik ideologií, nakolik jí je přítomnost, viditelnost a uplatňování práv lidi, jejichž genderová identita odpovídá pohlaví, které jim bylo určeno při narození, a heterosexuálů (v originále „cisgender and heterosexual people“ – pozn. red.).

Není zde žádný rozdíl.

Proto nemůžeme nikdy přijmout „zóny bez ideologie LGBTIQ“, protože to jsou ve skutečnosti „zóny bez lidství“.

Všichni lidé jsou jedineční, mají ve své osobnosti různé prvky a proto se při provádění strategie bude jako všudypřítomný princip uplatňovat intersekcionalita.

Zahrnuje to pohlaví, rasový či etnický původ, náboženství či víru, postižení, věk, sexuální orientaci, genderovou identitu nebo charakteristiky vzezření a pohlaví (v originále „expression and sex characteristics“ – pozn. red.).

K dosažení změny, jíž chce Komise uskutečnit, je třeba týmové spolupráce všech partnerů.

Je zapotřebí, abychom pracovali ruku v ruce.

Vyzýváme proto instituce EU, členské státy i unijní agentury v partnerství s občanskými společenskými organizacemi, sociálními partnery i soukromým sektorem k podpoře rovnoprávnosti, za kterou bojujeme.

Strategie signalizuje, co je třeba udělat na evropské úrovni, nabízí však i vedení a podporu tomu, co je třeba udělat na úrovni národní.

Zvu všechny členské státy, aby vypracovaly své vlastní akční plány rovnosti osob ze skupiny LGBTIQ.

Služby Komise jsou k dispozici pro podporu rozvoje a kontrolu takových plánů v partnerství s členskými státy.

Musíme výrazně pokročit směrem k EU, kde budou osoby ze skupiny LGBTIQ s veškerou jejich rozmanitostí rovnoprávné, v bezpečí a budou se těšit plnému zapojení do společnosti.

Vybudujme Unii rovnosti.

A toto je další krok tímto směrem.

Děkuji vám.

Helena Dalliová je evropskou komisařkou pro rovnost. Projev zazněl 12. listopadu 2020. Pro Konzervativní noviny přeložila Ivana Kultová. Originál zde.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!