Týden v EU

EU přistupuje k Istanbulské úmluvě. Evropský parlament nechce maďarské předsednictví v Radě. Jednotný patentový soud zahájil činnost.

Úterý 30. května

Komise vyjádřila silné znepokojení nad novým polským zákonem, který vytváří zvláštní výbor pro vyšetřování ruského vlivu na vnitřní bezpečnost Polska v uplynulých letech. Toto opatření prý vyvolává obavy, že by mohlo vést k vyloučení některých jednotlivců z možnosti ucházet se o veřejné funkce, aniž by proběhl spravedlivý soudní proces.

Středa 31. května

Vyjednavači Rady a Evropského parlamentu dosáhli předběžné dohody ohledně nových opatření pro boj proti nadměrnému mořskému rybolovu. Dotčená reforma společné rybářské politiky se týká monitorování rybolovu a sledování původu rybářských produktů. Dohodu ještě musí formálně potvrdit obě instituce a poté příslušný předpis přijmout.

Komise předložila návrh nařízení, které by upravilo přeshraniční aspekty ochrany zdravotně postižených, respektive nemohoucích dospělých osob. Nařízení by upravilo mezinárodní soudní pravomoc, rozhodné právo a uznávání a výkon rozhodnutí v těchto věcech. Komise také vybízí členské státy, které nejsou smluvními stranami Haagské úmluvy o ochraně dospělých osob z roku 2000, aby k ní přistoupily. (ČR úmluvu ratifikovala v roce 2012.)

Čtvrtek 1. června

Rada definitivně schválila přistoupení EU ke kontroverzní Istanbulské úmluvě. Unie jako celek bude smluvní stranou ve vztahu k těm složkám úmluvy, které spadají do její pravomoci. (Istanbulské úmluvě, která je nebezpečným, ideologicky motivovaným nástrojem genderismu, se věnuji v článku Istanbulské úmluvě se vyhněme obloukem.)

Evropský parlament přijal další z již dlouhé řady rezolucí, ve kterých plísní Maďarsko za údajné nedodržování zásad právního státu a základních práv. Tentokrát dokonce zpochybnil schopnost Maďarska zvládnout jeho nadcházející předsednictví v Radě v druhé polovině roku 2024. Konkrétně uvedl, že si klade otázku, „jak bude Maďarsko moci věrohodně plnit tento úkol … vzhledem k tomu, že nerespektuje právo EU a hodnoty zakotvené v článku 2 SEU ani zásadu loajální spolupráce“ a požádal Radu, „aby co nejdříve nalezla vhodné řešení“ s tím, že v opačném případě by mohl EP „přijmout vhodná opatření“.

Svou činnost zahájil Jednotný patentový soud (UPC) a spolu s ním se začíná uplatňovat úprava jednotných unijních patentů. Obojí prozatím bude fungovat jen ve vztahu k některým členským státům – v tuto chvíli jde o Rakousko, Belgii, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francii, Německo, Itálii, Lotyšsko, Litvu, Lucembursko, Maltu, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko a Švédsko.

V moldavské Bulboace proběhl druhý summit Evropského politického společenství, které sdružuje země EU, většinu dalších evropských států a také Arménii, Ázerbájdžán a Gruzii.

Komise předložila pět legislativních návrhů, které mají reformovat pravidla EU v oblasti námořní bezpečnosti a předcházet znečištění vody způsobené loděmi.

Autor je odborník na evropské právo. Publikuje na svém blogu

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme