Týden v EU

Ilustrační foto
Týden byl ve znamení Zeleného údělu. K jeho naplňování by měl sloužit nově přijatý akční program pro životní prostředí. Komise také předložila další balíček „zelených“ návrhů, tentokrát k problematice oběhového hospodářství.
 

Posun hodinových ručiček o minulém víkendu nám připomněl dlouhodobou diskusi kolem návrhu směrnice o zrušení letního času. Při loňské změně času na zimní jsem k tomuto tématu napsal článek Zbavíme se někdy střídání zimního a letního času? Nezdá se, že by od té doby došlo k jakémukoli posunu v této věci.

V pondělí (28. 3.) předseda Evropské rady Charles Michel ve svém projevu na pařížské Sciences Po prohlásil, že evropský projekt se bez pochyby nachází „na křivce pokroku lidstva“. EU je prý neustále nedokonalý projekt v trvalém pohybu, protože je především „projektem transformace“.

Téhož dne Komise vydala doporučení, v němž v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu vyzývá členské státy, aby okamžitě zrušily všechny stávající režimy zvýhodněného získávání občanství a pobytu pro investory a zajistily přísné kontroly k řešení souvisejících rizik (jde o problematiku tzv. „zlatých pasů“ a „zlatých povolení k pobytu“).

V úterý (29. 3.) byl v Radě završen proces schvalování 8. akčního programu EU pro životní prostředí. Tento dokument, přijatý ve formě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, má vytvářet rámec pro činnost Unie v oblasti životního prostředí a klimatu v horizontu do roku 2030. Měl by podporovat naplňování Zeleného údělu. Zaměřuje se na „urychlení zelené transformace na klimaticky neutrální, udržitelné, netoxické, odolné a konkurenceschopné oběhové hospodářství, které účinně využívá zdroje a je založeno na energii z obnovitelných zdrojů, a to spravedlivým, rovným a inkluzivním způsobem, a na ochranu, obnovu a zlepšení stavu životního prostředí, mimo jiné zastavením a zvrácením úbytku biologické rozmanitosti“. Dlouhodobým prioritním cílem programu je to, „aby nejpozději do roku 2050 obyvatelé žili spokojeně v mezích naší planety v udržitelné ekonomice blahobytu, v níž se ničím neplýtvá, růst je regenerativní, v Unii bylo dosaženo klimatické neutrality a nerovnosti byly výrazně omezeny“.

Ve středu (30. 3.) Komise předložila další větší balíček legislativních návrhů a programových dokumentů v rámci Zeleného údělu, tentokrát spojený s problematikou oběhového hospodářství. Komise jimi chce zajistit mimo jiné, aby se v EU prodávaly – slovy Franse Timmermanse – „pouze ty nejudržitelnější výrobky“. Je prý třeba skoncovat s modelem vzít, vyrobit, rozbít a zahodit (take, make, break, and throw away). Součástí balíčku jsou následující iniciativy:

  • návrh nařízení o ekodesignu a udržitelných výrobcích, které by nahradilo stávající směrnici o ekodesignu z roku 2009, přičemž by stanovilo přísnější požadavky (již nejen ohledně energetické účinnosti, ale nově i k oběhovosti a celkovému zmenšení environmentální a klimatické stopy) a zahrnulo by mnohem širší škálu výrobků;
  • návrh nařízení o stavebních výrobcích, které by změnilo stávající úpravu v zájmu plnění cílů v oblasti klimatu a udržitelnosti zastavěného prostředí;
  • návrh revize spotřebitelské legislativy (konkrétně směrnice o právech spotřebitelů a směrnice o nekalých obchodních praktikách) „s cílem posílit postavení spotřebitelů v zájmu ekologické transformace“ – aktualizovaná pravidla (která by mj. dala spotřebitelům právo na informace o životnosti a opravitelnosti kupovaného výrobku a zakázala by tzv. „lakování nazeleno“) prý spotřebitelům umožní činit při nakupování informovaná a ekologicky uvědomělá rozhodnutí;
  • sdělení Strategie EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky, ve kterém Komise nastiňuje možné kroky k tomu, aby do roku 2030 byly všechny textilní výrobky uváděné na trh EU trvanlivé a recyklovatelné.

Ve čtvrtek (31. 3.) by zveřejněna zpráva expertní skupiny k budoucnosti celní unie EU. Zpráva vyzývá ke strukturální změně organizace a vybavení celních orgánů v rámci Unie. Skupinu v loňském roce svolal komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni.

Autor je odborník na evropské právo. Publikuje na svém blogu

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme