Svatováclavské přímluvy

Za co se na letošní Národní svatováclavské pouti v Den české státnosti ve Staré Boleslavi modlili věřící? Přinášíme vám během dnešní neděle postupně přímluvy, které zazněly na slavnostní mši svaté pod širým nebem na náměstí ve Staré Boleslavi za církev, za svět, za trpící a za místní společenství.

Bratři a sestry, děkujme dnes Bohu, že dal našemu národu svatého knížete Václava, muže, který je nám vzorem statečnosti, zbožnosti a živé víry. V následujících modlitbách děkujme za dar třiceti let svobody a s důvěrou se dovolávejme přímluvy všech našich národních patronů.

1. Děkujeme za dar papežů, kteří nás převedli těžkými roky konce dvacátého století, za sv. Jana Pavla II., který bojoval za naši svobodu a pomohl porazit diktaturu komunismu, za papeže Benedikta XVI., který navštívil před deseti lety toto poutní místo a s laskavou mírností moudře povzbudil náš lid.
Na přímluvu sv. papeže Klementa, jemuž byly zásluhou cyrilometodějské misie zasvěceny první kostely na našem území, prosíme za našeho papeže Františka, aby dokázal správně rozpoznávat znamení doby a v síle darů Ducha svatého vedl Církev k víře, naději a lásce. Modleme se také o dar zdraví a pokoje pro našeho emeritního papeže Benedikta.

2. Děkujeme Bohu za moudré politiky a všechny spravedlivé, jimž byla s nástupem svobody svěřena služba vlády našemu lidu.
Na přímluvu svatého Václava, věčného vládce české země, prosíme za dar moudrosti pro všechny, kterým je svěřena politická a ekonomická moc, za odvahu činit správná rozhodnutí, za zdravé svědomí a schopnost obstát v náročných zkouškách výzev dnešní doby.

3. Děkujeme za dobré sousedské vztahy s okolními zeměmi i za dar dlouhého míru na starém kontinentě.
Na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, zvláště při osmdesátém výročí začátku II. světové války, prosíme za uzdravení historických zranění i za poučení se ze zkušenosti zrady a sobectví.

4. Děkujeme za dar svobody, získaný před třiceti lety na přímluvu sv. Anežky České, za přítomnost respektu k lidské důstojnosti a právům jednotlivce.
Na přímluvu svatého Vojtěcha, odvážného bojovníka proti otroctví, prosíme za všechny, kteří doposud žijí v totalitních režimech, kteří jsou ponižováni, za ty, se kterými je zacházeno jako s otroky i za ty, kteří žijí v otroctví zla a hříchu, aby dosáhli pokoje a vytoužené svobody.

5. Děkujeme za Církev, která slovy – blahé paměti Františka kardinála Tomáška – stojí na straně národa; děkujeme za příklad a službu statečných biskupů, kněží, jáhnů, řeholnic a řeholníků.
Na přímluvu svatého Jana Nepomuckého, statečného kněze, prosíme za odvahu a vytrvalost pro ty, kteří se v duchovním stavu radikálně vydávají pro život a spásu světa. Také prosíme za ty duchovní, kteří zradili svůj slib a stali se pohoršením.

6. Děkujeme za rodiny, ze kterých jsou utvořeny naše rody a na kterých stojí náš národ. Děkujeme za lásku našich rodičů a moudrost našich prarodičů, za sourozence, za dar lásky, přijetí, bezpečí a životních jistot.
Na přímluvu svaté matky Zdislavy, prosíme za zdravé mezigenerační vztahy, za zachování rodiny a její záchranu před zhoubnými ideologiemi, za respekt k rozumu i přirozenosti.

7. Děkujeme za odhodlání a ideály mladých lidí, za všechny, kteří v uplynulých třiceti letech obnovili činnost Sokola, Orla, Skautu a za všechny, kteří dobrovolně pracují na formaci nových generací našeho národa.
Na přímluvu svatého Víta, který v mladém věku prolil krev pro Krista, prosíme za mladé lidi, aby odolali nástrahám všech závislostí, i přes hluk světa dokázali rozpoznat svá povolání, měli odvahu převzít zodpovědnost a dělat moudrá rozhodnutí.

8. Děkujeme za naše předky, rodiče a prarodiče, kteří jako běžní občané zažívali dramata uplynulého století, žili – a někteří trpěli – pod jařmem komunismu a kteří v obtížných časech zvelebovali tuto zemi.
Na přímluvu svaté Ludmily, Václavovy babičky a učitelky, prosíme za naše školství, za odvahu učitelů říkat pravdu, i za ochotu seniorů vyprávět svým vnukům a předávat jim moudrost života.

9. Děkujeme za všechny vlastence a dobrovolníky, kteří pomáhali budovat náš stát, za účastníky prvního, druhého i třetího odboje, i za ty, kteří každodenně v různých službách dobrovolně slouží bližním.
Na přímluvu svaté Anežky České, dcery královské i chudé řeholnice, prosíme za pracovníky charit i za sebe navzájem, abychom se dokázali oprostit od povrchních věcí, dokázali se vydat, žili duchem chudých a měli sílu sloužit Bohu, vlasti i svým bližním.

10. Děkujeme za všechny statečné muže a ženy, kteří přinesli nejvyšší oběť v zápasech o znovunastolení naší svobody, státnosti a demokracie.
Na přímluvu svatého Prokopa prosíme za všechny, kteří každodenně bojují se zlem; za policisty, vojáky, hasiče, ale i za všechny občany, kterým není lhostejný osud naší vlasti.

 

Autorem letošních přímluv je ceremoniář kardinála Dominika Duky a trvalý jáhen Vojtěch Mátl.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč