Senátoři na tiskovce ostře zkritizovali Istanbulskou úmluvu. „Z pohledu na umění propagandy jde o geniální podvod,“ řekla Chalánková

Ve středu 23. 8. jednal v Senátu o Istanbulské úmluvě poslední výbor. O několik hodin později pořádala skupina senátorů tiskovou konferenci, na které vyjádřila silný odpor k této mezinárodní úmluvě.

Jako poslední z řady výborů dnes jednal o „Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí“ (Istanbulská úmluva, IÚ) Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Jako jediný ze čtyř výborů ratifikaci této mezinárodní úmluvy podpořil.

O několik hodin později se však v prostorách Senátu odehrál zcela jiný příběh. Místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer spolu s dalšími osmi senátory pořádali tiskovou konferenci, zastupující „daleko širší skupinu, která se formuje v Senátu a je proti ratifikaci návrhu IÚ“.

Mezi důvody nesouhlasu zmínil místopředseda Senátu to, že opatření vůči násilí na ženách již máme v našem právním řádu dávno zakotvená. Další výtku vznesl vůči tomu, že významná část IÚ je věnovaná „potírání škodlivých stereotypů“ – čímž jsou dle něj myšleny „stereotypy tradičního pojetí rodiny, tradičních rolí v rodině“. V tomto smyslu považuje Úmluvu za „generální rekonstrukci společenských zvyklostí, uspořádání, ve kterém jsme zvyklí žít“.

„Skoro to vypadá, že hlavní příčinou násilí je tradiční rodina, protože tu IÚ vlastně chce zpochybňovat. IÚ požaduje po přistoupivších státech změnu společenského uspořádání neboli řádu v rodinných záležitostech. Je to v podstatě převýchova lidstva k nové podobě, existence a soužití,“

vysvětloval Oberfalzer a dodal, že úmluva

„požaduje, aby bylo zorganizováno vzdělávání v otázce genderu na všech úrovních vzdělávacího systému. Na to bych chtěl upozornit, protože to znamená, že se otázce genderu, změny modelu rodiny, bude věnovat už dítě v mateřské škole“.

Posléze uvedl několik příkladů z praxe, které přednesla na 30. května konané konferenci v Senátu francouzská vysokoškolská profesorka a právnička. Francie přistoupila k úmluvě již před 10 lety a dle jejích údajů se statistiky násilí na ženách v této zemi prakticky nezměnily. Z tamního právního řádu však zmizely pojmy jako „muž“ a „žena“, které nahradil pojem „osoba“.

„Já se obávám, že další krok bude nahrazení slova ‚osoba‘ slovem ‚bytost‘ a tím se otevře nepřeberná možnost všech různých variant dalšího soužití, partnerství apod.,“

– komentoval senátor

Uvedl také několik ukázek doporučení nadnárodního orgánu GREVIO, který má dohlížet na plnění IÚ:

„Černé Hoře vytýká GREVIO, že tam stále přetrvává úcta k tradiční rodině. Itálii se vytýká, že od rovného přístupu k pohlaví se pomalu vrací k tradičnímu pojetí rodiny. Polsko zase dělá tu chybu, že stálé vnímá rodinu jako základ společnosti.“

Z opačné strany pak doplnil pochvalný citát GREVIA k Andoře:

„Pořádá semináře pro žáky středních škol ve věku 13–14 let za účelem dekonstrukce těchto stereotypů a analýzy sociálních konstruktů, jako je např. mýtus romantické lásky, které udržují nerovnosti mezi pohlavími a mohou hrát roli při vzniku násilných partnerských vztahů.“

Zdeněk Hraba, zpravodaj Ústavně-právního výboru pro IÚ, který si vzal na tiskovce slovo jako druhý, uvedl v souvislosti s formujícím se odporem senátorů, že „progresivisté a jejich kulturní revoluce nutně vyvolává protireakci, kdy se spojují lidé, kteří nechtějí dramatické progresivistické změny… chtějí své hodnoty, které uchovávají pro budoucí generace…“

IÚ je dle Hraby nosičem genderové ideologie, který je nabalený na boj proti násilí na ženách.

„Jakákoliv kritika zavádění genderové ideologie je svedena na to, že kritici genderové ideologie jsou proti boji proti násilí na ženách. Tyto nefér argumenty jsou omílány neustále dokola,“

– vysvětluje Hraba, čemu čelí opozice

Dále kritizoval i český překlad, ve kterém je oproti anglické verzi méně výskytů slova gender, „protože progresivisté prostě vidí, že tento termín irituje, že tento termín spojuje nespojitelné – spojuje napříč politickým spektrem“. Upozornil na výklad úmluvy, na povinnost státu financovat implementaci genderové ideologie prostřednictvím IÚ, na povinné zavádějí genderové ideologie ve školách a na pravomoci GREVIO a imunitu jeho členů.

Nezávislá senátorka Jitka Chalánková vystoupila jako další v pořadí.

„Tato úmluva se přesně jmenuje Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Proti tomu by samozřejmě nikdo nemohl mít nic. Ale jak již bylo naznačeno… Já považuji tuto IÚz pohledu na umění propagandy za geniální podvod,“

uvedla a blíže rozebrala koncept slova gender, který dle ní nebyl úřadem vlády vysvětlen.

„Je to pouze popsáno jako soubor, sociální konstrukt, jako soubor rolí, který lze přiřadit k jednomu jednotlivému pohlaví – tedy nemusí být vázán na biologické pohlaví. A zde je kámen úrazu, kdo vlastně bude chráněn? Tak to je další věc k přemýšlení,“

– řekl senátorka

Na nebezpečí genderu a jeho výuku od školek, kterou IÚ zavádí, velmi ostře reagoval senátor Michael Canov (SLK), dle kterého může v tomto důsledku dojít k rozvratu rodin a dosavadního řádu.

Senátorka Daniela Kovářová (nezávislá) sdělila, že týrání žen a domácí násilí bylo touto úmluvou zneužito. Již z preambule lze dle senátorky vyčíst podstatu úmluvy, která spočívá v „třídním boji mezi muži a ženami“.

„My s tímto pojetím třídního boje mezi pohlavími nesouhlasíme, protože muži a ženy spolu koexistují, patří k sobě a spolupracují spolu, a kdyby se to celá staletí nedělo, tak by tady nikdo z nás nestál.“

Senátorka Kovářová zaslala po konferenci na žádost deníku Epoch Times společné vyjádření senátorů nazvané „Proč řekneme NE Istanbulské úmluvě“.

Jana Zwyrtek-Hamplová (nezávislá) považuje úmluvu za „podvod na celou veřejnost“.

Jako poslední vystoupil další oponent úmluvy, Jiří Čunek (KDU-ČSL), který kromě nesouhlasného stanoviska k úmluvě uvedl příklad z praxe týkající se důsledků společenského rozdělování mužů a žen – vytváření samoobranných mechanismů, který dle něj přispívá k „nedobrovolnému singl životu“.

Projednávání úmluvy před celým senátním plénem zatím není naplánováno, byť senátor Jan Sobotka na dnešním tiskovém brífinku senátorského klubu Starostové a nezávislí řekl, že počítá s tím, že by k němu mohlo dojít 18. října.

Převzato z The Epoch Times

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme