Senát kritizuje návrh přeshraničního uznávání rodičovství

Senát PČR na své 9. schůzi dne 30. 3. schválil usnesení odmítající schválení návrhu evropského nařízení o přeshraničním uznávání rodičovství. Níže najdete, jak senátoři a senátorky hlasovali.

K návrhu nařízení jsme opakovaně kriticky vystupovali. A společně s českou veřejností intervenovali v rámci kampaně Have your say u Evropské komise, kde drtivá většina veřejnosti návrh odsoudila.

Návrh považujeme za nevhodný z několika důvodů. Jde o snahu, kterou se Evropská komise snaží, prostřednictvím procesněprávní regulace přeshraničních situací rodičovství, umést cestu k uznávání stejnopohlavních rodičovství i v zemích, které rodičovství chápou jako mateřství a otcovství. Rodinné právo, které je ve výhradní kompetenci členských států by tak mělo být plošně regulováno ve prospěch těch členských států, jež uznávají stejnopohlavní manželství a domněnky stejnopohlavního rodičovství. A také ve prospěch obchodu se ženami a dětmi (formou náhradního mateřství).


Podklad Aliance k návrhu nařízení zde


Senát se v mnoha bodech ztotožnil s našimi kritickými připomínkami. Senátorkám a senátorům děkujeme. Jmenovitý seznam těch, kteří návrh nařízení vidí jako problematicky naleznete níže.

Legislativní proces v Senátu

Jelikož se jedná o evropský tisk, byl nejdříve návrh nařízení projednán výborem pro evropské záležitosti, který požádal o stanovisko ústavněprávní výbor a podvýbor pro rodinu. Podvýbor pro rodinu k návrhu přijal velmi kritické stanovisko konstatující rozpor s principem subsidiarity. Stanovisko podvýboru pro rodinu je jen podkladovým materiálem pro výbor pro sociální politiku. Ten se s návrhem podvýboru (podvýbor je z hlediska počtu senátorů podstatně větší než samotný výbor pro sociální politiku) neztotožnil a navrhl výboru pro evropské záležitosti návrh evropského nařízení vládě podpořit. Výbor pro evropskou politiku se přiklonil svým usnesením ke kritickému přístupu podvýboru pro rodinu.

Pro úplnost, stanovisko ústavněprávního výboru (o to také požádal výbor pro evropskou politiku) bylo v podstatě v souladu s navrhovanou rámcovou pozicí vlády ČR, která byla s pár kritickými připomínkami k celkovému záměru spíše kladná.

Plénum Senátu nakonec podpořilo kritické usnesení výboru pro evropskou politiku. Níže uvádíme výběr z vystoupení dvou názorových proudů zastoupených v Senátu. Nejvýraznější osoby, které pomohli k přijetí kritického usnesení a parlamentní výhrady souhlasu na evropské úrovni: senátorka Jitka Chalánková (nez. ODS a TOP09), senátorka Daniela Kovářová (nez.). Na druhé straně mezi najaktivnější podporovatele návrhu nařízení patří: senátorka Adéla Šípová (Piráti), senátorka Miluše Horská (nez. KDU-ČSL) a senátor David Smoljak (STAN). Celou rozpravu k návrhu si můžete přečíst zde.

„Rozumím tomu, že to je cílem snah toho nařízení. Ale pak si myslím, že debatu o tom máme vést tady, na půdě sněmovny a Senátu, vést ji jako důsledek celospolečenské debaty, ne ji přijmout oklikou, jako trochu Trojského koně ve formě nařízení. Moje expertka, moje kolegyně, paní docentka Šínová, proděkanka z olomoucké právnické fakulty, mi napsala, je výrazně mladší než já, napsala: Jsem moderně smýšlející, ale u tohoto nařízení mám obavu z toho, že nám EU vnucuje nastavení rodičovství tak, jak ho některé státy, vč. ČR, ještě neakceptují. Těmto státům se tak vytváří špatná pozice, že budou muset vše, co nevyhovuje, odmítat, výhradou veřejného práva, a tím se dostaneme do špatné pozice a budeme kritizováni za to, že tuto špatnou pozici zastáváme. To je důvod, proč na podvýboru pro rodinu jsme přijali velké negativní, velmi propracované, musím říct, že na Senát a běžně přijímané návrhy možná příliš obsáhlé, několikastránkové usnesení, s nímž se potom VSP neztotožnil.“

Daniela Kovářová, senátorka (nez.)

 

„Pokud se rodina nachází v přeshraniční situaci, může ztratit práva vyplývající z rodičovství podle vnitrostátních právních předpisů. Neuznáním rodičovství ohrožuje základní práva dětí, včetně jejich práva na identitu, nediskriminaci, na soukromí a rodinný život. Já se přiznám, že je pro mě nepředstavitelné, že pokud je nějaké dítě uznáno a že má rodiče, ať už jakékoliv, ať už vzniklo jakýmkoli způsobem, protože dneska děti vznikají i ze zkumavky, ta situace se netýká jenom homo párů, ale i hetero párů. A tak, jak jsme vedli my širokou debatu, těch párů hetero je více, které může postihnout to, když to nenapravíme.“

Miluše Horská, senátorka (nez. za KDU-ČSL)

Převzato z https://alipro.cz/
Převzato z https://alipro.cz/
Převzato z https://alipro.cz/

 

Převzato z alipro.cz

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme