Odmítněte Istanbulskou úmluvu!

Vážení členové vlády,

dovolujeme si upozornit Vás na závažnost bodu 824/20, který máte v plánu projednat v pondělí 27. 7. 2020 bez rozpravy. Česká republika je v EU jedinou zemí, kde se již dva roky na různých úrovních střetávají nadšené a odmítavé názory na možný reálný dopad tzv. Istanbulské úmluvy.

Prosíme, vycházejte z následujícího:

Postoj k násilí je v české společnosti jasně odmítavý (Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí 2019-22: 91% dotázaných odmítá fyzické násilí ze strany muže vůči ženě, 85% nepovažuje agresivní chování za důkaz mužnosti).

Minulá i současná vláda naplnily postupně všechny požadavky Istanbulské úmluvy v oblasti trestního práva.

Tím je ovšem také vyčerpán pozitivní impuls, který je v „Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“ obsažen.

Ve všem ostatním je třeba istanbulský recept na šťastnou společnost odmítnout.

Jsme si vědomi, že Česká republika je pod intenzivním tlakem ze strany EU, zejména od okamžiku, kdy Evropský parlament přijal k Istanbulské úmluvě své usnesení (12. 9. 2017). Toto usnesení za prvé jasně ukazuje, jak Istanbulskou úmluvu chápe Evropská unie, za druhé zcela odporuje chlácholivým argumentům zastánců Istanbulské úmluvy.

Jak víte, některé země Úmluvu nepřijaly, některé ji ratifikovaly s výhradami. Dovolujeme si doporučit Vaší pozornosti také fakt, že v zemích, které Úmluvu implementují již čtyři až pět let, není prokázán úbytek násilí na ženách, je pouze zachycen větší počet hlášených případů (viz mezinárodní konference pod záštitou zmocněnkyně Vlády ČR pro lidská práva 7. 10. 2019). V těchto zemích neproběhla žádná veřejná diskuse. Zastánci radikálního feminismu a obdivovatelé stejně radikálního směru v rámci genderových studií šli rychlejší cestou přesvědčování potřebného počtu politiků. Lze říci, že čím později jednotlivé země EU projednávaly ratifikaci Istanbulské úmluvy, tím více příležitostí měly ke sbírání zkušeností z praxe v zemích, kde proběhla ratifikace rychle. Aktuálně probíhá napříč celou EU vlna odporu k dopadům implementace Istanbulské úmluvy, zejména v oblasti výchovy dětí a v oblasti vztahů ve firmách a na úřadech.

Dovolte, abychom Vás, členy vlády ČR, upozornili, že:

Istanbulská úmluva obsahuje prvky, které by náš stát vracely, do dob, kdy byl vázán na ideologii prosazovanou všemi prostředky. První z nich, strukturálně pojaté násilí přičítané mužům, se objevuje v Preambuli Úmluvy. Druhým je ideologicky pojatá varianta teorie genderu, která sama sebe prezentuje jako nositele svobody a pokroku a její východiska nemají oporu v seriózním vědeckém bádání. Jeden z klíčových momentů sporu mezi skeptiky a zastánci Úmluvy je totiž otázka, zda je v evropských poměrech Úmluva tím nejlepším nástrojem prevence násilí, nebo zda je spíše právně silným prostředkem k prosazení gender ideologie. Vhodnou ilustrací k ujišťování zastánců, že „Istanbulská úmluva přece není o nových pohlavích a nedefinovaných genderových identitách“, jsou některé body usnesení EP ze dne 12. září 2017:

„R. vzhledem k tomu, že některé skupiny žen a dívek, například migrantky, uprchlice a žadatelky o azyl, ženy a dívky se zdravotním postižením, LGBTI ženy a Romky…“„9. … vyzývá Radu, Komisi a členské státy, aby zohlednily tato doporučení: je nutné…

  1. k) zajistit preventivní opatření, která by řešila zvláštní potřeby ohrožených osob, jako jsou ženy se zdravotním postižením, uprchlice, oběti z řad dětí, těhotné ženy, lesbické a bisexuální ženy a transgender a intersexuální osoby…“

Istanbulská úmluva oslabuje, aktuálně tolik potřebnou, důvěru lidí v některé profese (poradci, psychologové, právníci). Viz Článek 28 Oznamování ze strany odborníků.

 Istanbulská úmluva, tak jak ji chápe EU, umožní snadno obvinit prakticky kohokoliv ze spáchání trestného činu v duchu článku 83 Smlouvy o fungování EU

 „12. EP vyzývá Radu, aby aktivovala překlenovací ustanovení… trestné činnosti uvedené v čl. 83 odst. 1 SFEU; 13.EP žádá Komisi, aby přepracovala současně platné rámcové rozhodnutí EU o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva, tak aby zahrnovalo sexismus, trestné činy páchané na základě předsudků a podněcování k nenávisti z důvodu sexuální orientace, genderové identity a pohlavních znaků;“

Istanbulská úmluva, podle toho, jak ji chápe EU, zasahuje do suverenity naší země v oblasti rozpočtu, vzdělávání, výchovy, dokonce i jazyka. Pro českou národní identitu je tato otázka obzvláště citlivá.

„9. (EP) vyzývá Radu, Komisi a členské státy, aby zohlednily tato doporučení: je nutné…m) aktivně prosazovat změny v postojích a v chování, bojovat proti sexismu a genderovým stereotypům, mj. prosazováním genderově neutrálního jazyka“

Istanbulská úmluva ve své implementaci způsobí násilí největší menšině v naší společnosti – více než miliónu občanů křesťanského vyznání (jsou započítáni pouze občané hlásící se k některé ze sedmi církví, jejichž představitelé zveřejnili svůj odmítavý postoj vůči Istanbulské úmluvě v červnu 2018). Křesťané 21. století jsou si intenzivně vědomi negativních dopadů historických období, v nichž církve bránily rozvoji seriózní vědy. Mají ovšem také v živé paměti, jak ideologie marxismu a nacismu lidem tvrdě upíraly svobodu myšlení, přesvědčen a vyznání. Proto obzvláště citlivě vnímají signály, které jednoznačně míří jak k popírání výsledků přírodovědeckého bádání, tak k prosazování ideologie politickou silou. Nejen křesťanům, ale i tisícům rodičů, kteří chtějí uplatnit své rodičovské právo spolu s odpovědností za zdravý tělesný, citový a morální vývoj dítěte, Istanbulská úmluva zavedením tzv. genderově citlivé výchovy způsobí újmu.

Vážení členové vlády,

prosíme vás, abyste s odpovědností za budoucnost obyvatel České republiky nenásledovali evropské politiky, kteří z neznalosti a nepozornosti zavázali občany svých zemí k naplňování Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí se všemi negativními dopady, které se postupně projeví v základních oblastech života společnosti.

 V úctě Nina Nováková za Středoevropskou inspiraci, z.s.                                      

Petice Středoevropské inspirace proti ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy byla projednána Petičním výborem PS PČR v prosinci 2018. Petice má více než 20 000 podpisů.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!