Na klerikální cancel culture si zvykat nechceme. A už vůbec ne za obhajobu právního řádu ČR.

Necelé dva týdny nás dělí od vydání pamfletu (s občasnými inkvizičními prvky) z pera dua Pastoral Brothers a několika dalších duchovních a členů křesťanských církví v ČR. Dovolte nám nyní s drobným časovým odstupem reagovat.

Snaha některých církevních představitelů vyhnat Alianci pro rodinu z pracovní skupiny Ministerstva práce a sociálních věcí, Janu Jochovou zbavit asistentského místa u poslance Parlamentu a Jana Gregora odstranit z pozice poradce náměstka ministra spravedlnosti, nás poměrně udivila. Mysleli jsme si, že doba, kdy církevní předáci instruovali politiky s kým pracovat, je dávno pryč. Chyba lávky! Vítejte v Česku 21. století. A co smetánku českého progresivního kléru tolik popudilo? Jediný prostý fakt. Obhajoba právního řádu ČR a práv dětí na otce a matku.

Někteří členové církví a duchovní se vůči nám vymezili na základě oslího můstku, že Aliance pro rodinu „…často prezentuje své působení v souvislosti s náboženskými hodnotami“. Pro toto tvrzení, ale chybí autorům důkaz. Náboženské hodnoty nejsou tématem naší činnosti a nikdy jsme se jich ani nedovolávali. Rádi bychom tedy autory upozornili na Statut našeho spolku, konkrétně § 3:

 

Zdroj: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=41622015&subjektId=777273&spis=1083687

Mezi našimi členy či podporovateli byste našli přísné materialisty z českých univerzit, věřící mámy a babičky z farních společenství, agnostiky či židy. O působení v souvislosti s náboženskými hodnotami tedy nemůže být řeč. Jen těžko by se s nimi tak pestrá skupina lidí mohla jednotně identifikovat. Otázka víry není z hlediska členství v našem spolku podstatná. Co je mnohem podstatnější je ochota zastat se za cenu inkvizičního nálepkování práv těch nejzranitelnějších z nás – dětí.

Dále autoři uvádějí, že své působení opírají „…o náboženské hodnoty z nichž vyrůstají obecné lidské hodnoty, jako je porozumění, empatie a sounáležitost mezi lidmi. Hodnoty, které jsou stěžejní nejen pro naši víru, ale i pro náš stát. U Aliance pro rodinu bohužel tyto hodnoty nespatřujeme. Naopak pozorujeme, že se snaží dosáhnout cílů, které jdou proti těmto hodnotám.“

Autoři dále přitvrzují: „My, níže podepsaní, s takovými cíli Aliance pro rodinu nesouhlasíme, protože nejen že jdou proti smyslu a hodnotám našich náboženství, ale zároveň proti principům svobodného, demokratického státu tak, jak ho chápeme jako občané a občanky této země.“

Zdá se nám, že se autoři na jedné A4 stihnou prohřešit hned proti všem hodnotám, kterými se ohánějí. Jak praktikují ono porozumění, empatii a sounáležitost, když se s nikým z nás osobně neznají, neměli potřebu se s námi setkat a přesto by nás rádi „vymazali ze struktur státu“? A jak ví, jak tyto hodnoty praktikujeme my? Jeví se nám, že nás oni vyzyvatelé hodnotí čistě zprostředkovaně a to na základě informací z médií, které jsou k nám dlouhodobě velmi kritické až nepřátelské. A nezřídka i dezinformační, což je nutné dodat. Ve své petici z nich hojně citují.

Dle autorů jdou cíle Aliance pro rodinu proti principům svobodného, demokratického státu. Aliance pro rodinu je za obhajobu právního řádu ČR touto skupinou osob považována za nedemokratickou. Je současný právní řád ČR nedemokratický? Odpovězte si sami.

Autoři uvádí konkrétní prohřešky:

Příklad č. 1
Zlehčení důležitosti tak základního kamene naší demokratické společnosti, jako je volební právo žen.

Autory je odkazováno na rozhovor s předsedkyní Aliance pro rodinu, Janou Jochovou, v pořadu Ptám se já Marie Bastlové. Jana Jochová, uvedla, že není možné srovnávat institut manželství a volební právo, jelikož jde o podstatně jiné kategorie. Volební právo je relativně nové politické právo spojené s moderním státem. Naopak institut manželství moderní stát předchází. Jana Jochová v rozhovoru nikde neznevažovala volební právo žen, jen uvedla, že pro ni osobně není stejně důležité jako institut manželství. Každý čtenář se může osobně přesvědčit na základě přepisu rozhovoru:

„B:Vy jste řekla, že manželství je instituce starší než stát, je to ale argument platný? To bych vám mohla říct, že nám nemělo být dáno volební právo, protože staletí platilo, že ženy žádné volební právo neměly.
To sice máte pravdu, ale my se tedy ptáme po podstatě věcí. A podstata manželství, ten účel toho manželství, je založení rodiny. Volební právo je vynález ryze politický.

B:Ale volební právo tu také nebylo, jak jsme si řekli.

Ano, ale to srovnání s volebním právem je trošku jiné hřiště.

B:Je to stejný příklad. Když mi říkáte, něco tady nikdy nebylo, a proto to nemá být ani dále, tak já říkám, že to kulhá.

Manželství je ale instituce, která je tady od nepaměti, volební právo tady od nepaměti není. To vynalezly až moderní politické společnosti a není tady zas tak dlouho. Takže to nemůžeme srovnávat.

B:Kdybyste doteď neměla volební právo, byla byste spokojena? Nevadilo by vám to?

Pro mě to není něco, kvůli čemu bych šla na barikády. Ale ocenila bych volební právo rodin, kdybych měla možnost volit za své děti.
B:Kvůli tomu, abyste zabránila manželství pro všechny, byste na barikádu šla. Ale kvůli tomu, abyste jako žena měla volební právo, to vás tolik netrápí, to byste na barikádu nešla?

Protože pokud bych měla svého muže, a já ho mám, tak proč by to volební právo nemohl vykonávat za mě? Já bych se s ním určitě dohodla. Já myslím, že to ženy docela dobře umí. Ale samozřejmě jsem ráda, že žiju v jedenadvacátém století, že mohu řídit. Samozřejmě, že ženská emancipace je mi blízká.

B:Máte případně země, kam můžete jít. Kde ženy volit nemohou a svěřují tohle právo svým mužům…

To zase teď nepotřebuji do takové země jít. Samozřejmě jsem ráda za tu ženskou emancipaci.

B:Skutečně tyto myšlenky podle vás ještě jdou s trendem jedenadvacátého století? Včetně toho, že by vám vlastně nevadilo, kdyby rodinné volební právo realizoval muž. Není to už dávno přežité?

Neříkám, že bych to chtěla vrátit. Říkám, že to pro mě není tak důležité.“

Jen pro srovnání. Všeobecná deklarace lidských práv k manželství uvádí v článku 16 následující: „1. Muži a ženy, jakmile dosáhnou plnoletosti, mají právo, bez jakéhokoli omezení z důvodů příslušnosti rasové, národnostní nebo náboženské, uzavřít sňatek a založit rodinu. Pokud jde o manželství, mají za jeho trvání i při jeho rozvázání stejná práva.
2. Sňatky mohou být uzavřeny jen se svobodným a plným souhlasem nastávajících manželů.
3. Rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má nárok na ochranu ze strany společnosti a státu.“ Oproti tomu je volební právo zakotvené v článku 21 Všeobecné deklaraci lidských práv definováno poněkud volněji: „Každý má právo, aby se účastnil vlády své země přímo nebo prostřednictvím svobodně volených zástupců.
2. Každý má právo vstoupit za rovných podmínek do veřejných služeb své země (To ať si samotní autoři výzvy ještě jednou přečtou).
3. Základem vládní moci budiž vůle lidu; ta musí být vyjádřena správně prováděnými volbami, které se mají konat v pravidelných obdobích na základě všeobecného a rovného hlasovacího práva tajným hlasováním nebo jiným rovnocenným postupem, zabezpečujícím svobodu hlasování.

Příklad č. 2
Šíření morální paniky a davové hysterie namísto rozumné a klidné debaty.

Opět se autoři opírají o článek Seznam zpráv, který reaguje na kultivovaný nesouhlas spolku Aliance pro rodinu s pořádáním čtení tzv. drag queen Ivory Divine pro malé děti v Brně spolupořádané s Městskou knihovnou Jiřího Mahena za finanční podpory Jihomoravského kraje, z veřejných rozpočtů.

S akcí jsme nesouhlasili z toho důvodu, že součástí kultury drag queen (mužů převlečených karikujícím způsobem za ženy) je tzv. vogueging – způsob pohybů a chůze imitující modelingové pózy časopisu Vogue.[1] Akce v západních zemích začínaly také čtením inkluzivních pohádek o homosexualitě, ale v posledních letech se rozšířili také na různé tance a představení pro děti, kde vystupují drag queen.[2] Tyto performance jsou již dokonce v některých státech USA zákonem zakázány.[3] Fenomén drag queen není z našeho pohledu i z pohledu odborníků (v ČR nevhodnost akce kritizoval například psychiatr a psychoterapeut Radkin Honzák či sexuolog a psychoterapeut Vladislav Chvála), a to i s ohledem na předkládání dítěti určitého vzoru a nápodoby, vůbec vhodný.

Tato „inspirace“ vede v USA některé malé děti na dráhu drag queen. Z některých zmíníme třeba chlapce vystupujícího od svých 8 let pod pseudonymem Lactatia[4] nebo Miles Pulman vystupující pod pseudonymem Miss Oatie T[5] . Prochází se po molech či podiích a předvádějí se v ženských kostýmech před dospělým publikem, některé dětské „hvězdy” i v sexualizovaných pózách.[6] Ohrazujeme se proti jakémukoliv, byť implicitnímu, náznaku z řad zmíněného kléru, abychom k sexualizaci dětí mlčeli! I české křesťanské církve se razantně vymezují proti jakékoliv sexualizaci dětí.

Ze strany média Seznam zprávy je jednoznačně cítit odpor a nevole vůči Alianci pro rodinu. Například v totožném článku je uvedeno následující: „Spolek, který se pasuje do role ochránce rodinných zájmů a jehož předsedkyně se účastní akcí proti potratům, nešetří ostrou rétorikou.“

Citovaná pasáž je již ze strany Seznam zpráv korigována, jelikož původní znění bylo nepravdivé a zavádějící (Jana Jochová se jako fyzická osoba účastnila Pochodu pro život, který není akcí proti potratům, ale na podporu nečekaně těhotných žen a její účast na této akci není pro téma článku nijak relevantní) a stejně tak je i současné znění, ale alespoň v menší míře. Původní znění bylo totiž následující: „Spolek, který se pasuje do role ochránce rodinných zájmů a vystupuje proti potratům, nešetří ostrou rétorikou.“ Aliance pro rodinu se k tématu potratů nevyjadřuje a není to její agenda. Příklad jen ilustruje, jak nepřátelsky a nekorektně vystupuje médium Seznam zprávy proti Alianci pro rodinu.

Příklad č. 3
Popírání a znevažování vědeckého poznání.

Autoři výzvy odkazují na několik zdrojů. Jedním z nich je Deník N. Tomu náš spolek leží v žaludku již delší dobu. V citovaném článku novináři Jan Moláček a Prokop Vodrážka uvedli, že důvodová zpráva k návrhu ústavní definice manželství překrucuje vědecké závěry, které měly být dle autorů zkopírovány ze zprávy amicus curiae Aliance pro rodinu.

Amicus curiae jsme podali Ústavnímu soudu proti snaze soudního aktivismu obejít Parlament a změnit radikálním způsobem rodinné právo, a to včetně umožnění stejnopohlavního rodičovství na úkor práva dítěte znát svého otce a matku. Náš amicus curiae se tedy stal veřejným zdrojem. A my jej budeme hájit.

K nařčení, že došlo k překroucení závěrů vědeckých studií, uvádíme, že jde o velmi nečestný a účelový způsob interpretace ze strany Deníku N, potažmo jejich „odborníka“ ještě nedostudovaného studenta bakalářského studia ze spolku Fakescape, který taktéž řeší pouze studie ústavní definice manželství, studie odůvodňující redefinici manželství a jejich kvalitu a vypovídací hodnotu neřeší.

Zprávě amicus curiae je nepřímo vyčítáno, že byla překroucena citace ze studie Charlotte Pattersonové „Lesbian and gay parents and their children: A social science perspective.“
Charlotte Pattersonová předkládá přehled o poznatcích vývojových teorií, který je kvalitně zpracován, proto jsme jej citovali. I podle ní závěry významných vývojových teorií podporují důležitost mužských a ženských vzorů při výchově dítěte. I proto se v dokumentu odkazujeme pouze na tuto pasáž.

Závěry Charlotte Pattersonové sice uvádějí, že neexistují rozdíly mezi stejnopohlavními a nestejnopohlavními páry, avšak závěry práce Charlotte Pattersonové nelze považovat za relevantní, a proto se jimi v dokumentu nijak nezaštiťujeme. Pattersonová své závěry opírá o výzkumy, které nesplňují znaky kvalitního empirického výzkumu, jejichž závěry by šlo zobecnit. Není nikde zakázáno citovat práce, s nimiž autor díla nachází jen dílčí shodu, jak vlastně implikuje „skandální zjištění“ Deníku N.

V případě další zmiňované studie Davida C. Ribara uvádíme, že jeho studii jsme citovali z toho důvodu, že shrnuje řadu dobře známých poznatků často založených na solidních a reprezentativních datech. Ta potvrzují, že pro děti je nejoptimálnější prostředí vyrůstat se svými biologickými rodiči žijícími v manželství (i teoretický model Ribarovy studie pracuje s konceptem matky a otce). Ve zprávě amicus curiae ani jednou nezmiňujeme, že by studie porovnávala homosexuální a heterosexuální páry, pouze a jen deklarujeme, že manželství muže a ženy je osvědčený model. Jiné závěry neděláme.

Dále je citován rozhovor Jany Jochové s Marií Bastlovou Ptám se já, kde bylo ze strany moderátorky uvedeno, že Aliance pro rodinu si vyzobává data, která se její argumentaci hodí. Bohužel ze strany Jany Jochové bylo v rozhovoru převzato slovo moderátorky „vyzobávání“, což byla chyba, která byla ihned spojena s metodou tzv. „cherry picking“. V rozhovoru svá tvrzení Jana Jochová doložila odkazem na relevantní studii, která skutečně její slova potvrzuje a byla založena na relativně solidních datech, které ovšem není možné zobecnit. V případě podporovatelů stejnopohlavního manželství a jejich odkazů na vědecké studie nebyla tato otázka ani jednou předmětem debaty a pochybností ohledně kvality metodologie. Zvláštní, nemyslíte?

Když už se zde měří tak přísným metrem, bylo by dobré říct celý příběh kompletně a transparentně. To ale autoři výzvy ani někteří vědci z uváděného citovaného zdroje Zeptej se vědce nedělají.

A co důvodová zpráva ke stejnopohlavnímu manželství obsahuje za vědecké studie a teoretické materiály? Nepřekvapivě obsahuje totožné pasáže a odkazy na materiály prezentované uskupením Jsme fér, ovšem nad tím se žádná média ani vědci nepozastavují. Zajímavé jsou vědecké studie, kterých je zmíněno několik. Mají dokazovat, že děti prospívají v homosexuálních párech stejně dobře jako v případě heterosexuálních. Až na to, že tato zjištění jsou založena na nereprezentativních vzorcích, některé studie dokonce ani nesrovnávají vzorek heterosexuální a homosexuální. A přitom tento návrh zákona má změnit definici tisíciletého institutu.

Místopředseda Aliance pro rodinu, advokát Jan Gregor toto ve veřejném vystoupení (dostupné na youtube) kritizoval na odborném semináři pořádaném Institutem pro politiku a společnost dne 9. 1. 2020.[7] V rámci svého vystoupení k vědeckým studiím uvedl: „Důvodová zpráva českého návrhu zákona o stejnopohlavním manželství se opírá o vědecký výzkum, jehož vypovídací hodnota byla v odborné literatuře zpochybněna. Důvodová zpráva zmiňuje např. notoricky známou zprávu Americké psychologické asociace z roku 2005[8], která byla v odborné literatuře silně kritizována[9], protože její ultimativní závěry („ani jedna ze studií nezjistila, že by takové děti byly významně znevýhodněné oproti dětem heterosexuálních rodičů“) stály na studiích, z nichž ani jedna neporovnávala velký, náhodný a reprezentativní vzorek homosexuálních párů s obdobným vzorkem párů heterosexuálních. Sotva ji lze tedy považovat za příklad rigorózní vědecké práce.
Hnutí Jsme fér se na svých stránkách odkazuje i na metastudii Cornellovy univerzity, která shrnuje poznatky 79 studií homoparentality.[10] Sami autoři však přiznávají, že většina studií, které nenašla významné rozdíly v dopadech na děti, není založena na velkých, náhodných vzorcích. Některé analýzy ani neměly porovnávací heterosexuální skupinu. Autoři otevřeně uvádějí, že nenáhodné vzorky limitují zobecnitelnost pozorovaných výsledků. Ze 79 zkoumaných studií jmenují pouze dvě (!; tedy méně jak 3 % z celkového počtu), které nenašly významné rozdíly mezi dětmi z homosexuálních a heterosexuálních svazků a které měly zároveň velké a reprezentativní vzorky.
Z těchto dvou byla minimálně jedna, Rosenfeldova studie z roku 2010[11], v odborné literatuře silně kritizována a zpochybněna[12]. Potterova analýza z roku 2012[13] nenašla rozdíly až po kontrolování stability stejnopohlavních párů. Toto je ale potenciálně kontroverzní krok, protože právě větší nestabilita homosexuálních svazků může být tím zásadním rozdílem oproti heterosexuálním soužitím.[14] Nejvýše jedna (!) studie s velkým, náhodným vzorkem ze všech 79 zkoumaných tedy nenašla významné rozdíly. Vědecký výzkum podobného rozsahu a kvality tedy jistě nelze považovat za dostatečný důvod pro zásadní redefinici manželství.“
[15] Tato metastudie Cornellovy univerzity je výslovně zmíněna v důvodové zprávě i ve staronovém návrhu novelizace občanského zákoníku usilujícím o redefinici manželství, který předkládá skupina 5 poslanců. Jak je možné, že prestižní médium Deník N, Seznam zprávy a autoři výzvy nevěnovaly této metastudii pořádnou péči?

Počínání novinářů, vědců i autorů výzvy je jasně usvědčuje z toho, že zde neexistuje dobrá vůle k diskusi a k naslouchání. Naopak. Je vidět urputná, až inkviziční snaha názorového oponenta za každou cenu zašlapat do země a přispívá k ještě většímu rozdělování společnosti.

Příklad č. 4
Ohrožování zdraví a psychického vývoje dětí a mládeže naznačováním toho, že
homosexualita je nemoc.

Na úvod je třeba říct jedna věc. Spolek Aliance pro rodinu je zde na podporu rodin. Naše pozitivní agenda a úspěchy ve prospěch rodin (obzvláště těch se dvěma a více dětmi) nejsou pro senzacechtivé média vyhledávající konflikty a klikání lidí zajímavé.

Autoři výzvy dokazují výše uvedené obvinění odkazem na rozhovor Jany Jochové v pořadu Rozstřel na idnes.cz z roku 2019. Za své vyjádření se Jana Jochová v DVTV, v rozhovoru s Martinem Veselovským v roce 2022 omluvila. Omluva je autorům výzvy jaksi málo. Pokud jde o Janu Jochovou, empatie a lidská soudržnost nesmí překážet v cestě.

Zbytek odkazů se netýká činnosti Aliance pro rodinu a tvrzení, že homosexualita je nemoc.

Příklad č. 5
Úzká spolupráce s organizacemi jako například Ordo Iuris nebo Alliance Defending Freedom, navázanými na vládní struktury kritizované za ohrožování individuálních práv a svobod demokratického státu.

S organizací Ordo Iuris skutečně spolupracujeme v rámci Alliance for Common Good. Pouze v rámci tématu rodiny a manželství. Žádná další témata s touto organizací a jejím působením v Polsku neřešíme. V případě Alliance Defending Freedom (ADF) jsme do ČR jedenkrát pozvali jejich členku, paní Adinu Portaru, odbornici na evropské a mezinárodní právo a lidská práva. A to na konferenci do Poslanecké sněmovny (2019), kterou jsme spolupořádali se skupinou poslanců. Paní Portaru přednesla příspěvek veřejně, kdokoli mohl její vystoupení podrobit odborné kritice. Dosud tak nikdo neučinil. Pokud jde o informace, na něž autoři petice odkazují v kontextu ADF, je třeba tyto informace brát s velkou rezervou, jelikož jsou čerpána z progresivistického média The Guardian, která vystupuje vůči ADF otevřeně nepřátelsky. Zároveň je poněkud kuriózní situace, kdy drtivá většina autorů výzvy jsou křesťané a kritizují organizaci ADF za to, že ohrožuje individuální práva a svobody demokratického státu. Je to přitom právě ADF, která pomáhá před soudy hájit křesťany pronásledované pro svou víru, například bývalou finskou ministryni vnitra Paivi Rasanen za citát z Nového Zákona, který si dala na Twitter. Pro to by obzvláště bratři z dua Pastoral Brothers jako protestanté měli mít pochopení. Vždyť sami razí teologii „Sola Scriptura“, tedy nic než Písmo.

Na závěr jen drobné srovnání zastoupení Aliance pro rodinu ve strukturách státu.

Aliance pro rodinu jako právnická osoba figuruje pouze a jen v jedné pracovní skupině (vnější připomínkové místo) k vytváření Strategie rodinné politiky na Ministerstvu práce a sociálních věcí. To je její jediné oficiální zastoupení. Strategie rodinné politiky byla již vytvořena. Jen pro úplnost uvádíme, jaké organizace jsou v této pracovní skupině zastoupeny:

* Síť pro rodinu
* Národní centrum pro rodinu
* Rodinný svaz
* Charita ČR
* Aperio
* Women for women
* Sociologický ústav
* VÚPSV
* SMO ČR
* Národní síť zdravých měst NSZM
* Unie center pro rodinu a komunitu
* Aliance pro rodinu, z. s.
* LMO – liga otevřených mužů
* Jsme fér
* Dobrá rodina, o.p.s.
* SOS vesničky, z. s.
* CERGE-EI
* Manofi
* Život 90
* Asociace poskytovatelů soc. služeb
* Krása pomoci
* Kancelář veřejného ochránce práv
* Město přátelské dětem, z. s.
* Asociace krajů

V ostatních napadených funkcích, tedy ve zmiňovaném působení Jana Gregora na Ministerstvu spravedlnosti jako poradce náměstka ministra je třeba uvést, že se jedná o působení Jana Gregora nikoliv z pozice člena Aliance pro rodinu. Zároveň je jeho pozice skutečně jen poradenská, nikoliv exekutivní. Je naprosto absurdní, aby autoři výzvy diktovali exekutivě koho má mít na pozici poradce. V případě napadaného působení Jany Jochové jako asistentky poslance Václava Krále je třeba uvést, že je jen na uvážení poslance, koho si za asistenta vybere a opět není starostí farářů a členů církví či rabínky v zácviku řešit, koho má mít poslanec za asistenta.

Jen pro srovnání. V poradním orgánu vlády (Radě vlády pro lidská práva), kterým prochází obrovské množství agendy s přesahy do všech oblastí legislativy a exekutivy působí Czeslaw Walek, bývalý šéf Prague Pride a ředitel neformálního uskupení (bez existence právnické osoby) Jsme fér, tudíž má bezprostřední a přímý vliv na rozhodování tohoto důležitého orgánu. Jsme fér je zastoupeno v Radě vlády pro rovnost žen a mužů, kde jej zastupuje JUDr. Lucia Zachariášová, která je na oficiálním webu uvedena jako nezávislá odbornice[16], ačkoliv je oficiální právničkou iniciativy Jsme fér.[17] Zároveň tato organizace má řadu členů ve Výboru pro sexuální menšiny, kde má dokonce 3 oficiální členy (z organizací PROUD, Logos, Prague Pride a Queer Geography) a pak členy, kteří mají k Jsme fér blízko, jelikož jsou bývalými funkcionáři zakládajících organizací Jsme fér. Mezi ně patří Zdeněk Sloboda (bývalý statutární zástupce PROUD) a Petr Kalla (bývalý člen výboru Prague Pride). Z 15 členů má tedy 6 zástupců přimo či nepřímo napojených na inciativu Jsme fér.[18]

Jsme fér zmiňujeme z toho důvodu, že z jejich strany čelíme otevřené dezinformační kampani a snahy spojovat naši obhajobu právního řádu České republiky s agendu Ruské federace.

Tak kdo je tu zastoupen ve strukturách státu? Aliance pro rodinu určitě ne.

________________
[1] How the LGBTQ community created voguing
[2] https://www.youtube.com/watch?v=1UIZ8PwCKFg
[3] Ve státě Montana (USA) byl uzákoněn zákaz, ve státech Arizona, Florida, https://www.nbcnews.com/nbc-out/out-politics-and-policy/montana-first-ban-drag-performers-reading-children-rcna85977
[4] Montreal’s Drag Superstar, Lactatia 2017: https://www.youtube.com/watch?v=r7T6qU16fT4&t=15s
[5] Local Pride County Durham 2021: https://www.youtube.com/watch?v=QOVLGuZYJSs
[6] https://www.youtube.com/shorts/vGiZ13b-cuI nebo i zmíněný Lactatia
[7] Debata ve Sněmovně „Je manželství pro všechny skutečně pro všechny?“ 9. 1. 2020: https://www.youtube.com/watch?v=NI0m_KTsokI
[8] https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/parenting-full.pdf
[9] Marks, L., 2012. Same-sex parenting and children’s outcomes: A closer examination of the American psychological association’s brief on lesbian and gay parenting. Social Science Research, 41(4), pp.735-751.
[10] https://whatweknow.inequality.cornell.edu/topics/lgbt-equality/what-does-the-scholarly-research-say-about-the-wellbeing-of-children-with-gay-or-lesbian-parents/
[11] Rosenfeld, M.J., 2010. Nontraditional families and childhood progress through school. Demography, 47(3), pp.755-775.
[12] Allen, D.W., Pakaluk, C. and Price, J., 2013. Nontraditional families and childhood progress through school: A comment on Rosenfeld. Demography, 50(3), pp.955-961.
[13] Potter, D. (2012).Same-sex parent families and children’s academic achievement. Journal of Marriage and Family, 74(3), 556–571
[14] Schumm, W.R., 2016. A review and critique of research on same-sex parenting and adoption. Psychological reports, 119(3), pp.641-760.
[15] https://www.youtube.com/watch?v=NI0m_KTsokI
[16] https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/clenky_a_clenove/clenky-a-clenove-rady-vlady-pro-rovne-prilezitosti-zen-a-muzu-123042/
[17] https://www.jsmefer.cz/kdo_jsme, https://www.jsmefer.cz/stoji_za_nami
[18] https://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rlp/sexualni-mensiny/pracovni-skupina-pro-otazky-sexualnich-mensin-24225/

Převzato z alipro.cz

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!