Mučedníci komunismu – biskup Suciu

Řeckokatolická církev byla po nástupu komunismu v Rumunsku zlikvidována, její biskupové a četní  kněží uvězněni a někteří z nich ve vězení i zemřeli. Dalším z mučedníků, jehož proces beatifi kace v současnosti probíhá, je Mons. Ioan Suciu, světící biskup diecéze Oradea Mare.

Ioan Suciu se narodil 4. prosince 1907 ve městě Blaj v Sedmihradsku jako čtvrtý z devíti dětí. Pocházel z rodiny řeckokatolického kněze a od dětství byl veden k víře. V rodném městě navštěvoval obecnou školu i gymnázium. Během středoškolských studií byl jeho spolužákem Titu Liviu Chinezu, další z  duchovních, který se stal mučedníkem komunistického režimu v Rumunsku a pojednáme o něm v některém z pokračování našeho se riálu. Ioan a Titu Liviu byli celoživotními přáteli. Poté, co složili maturitu, rozhodli se oba pro kněžství. V roce 1925 byli posláni na studium teologie na Papežské řeckokatolické kole gium sv. Athanasia při Papežské univerzitě Urbaniana v Římě. Ioan Suciu dále studoval na Univerzitě sv. Tomáše Akvinského – Angelicu a byl po šesti letech studií promován doktorem teologie. 29. října 1931 byl v Římě vysvěcen na kněze.

Muž poslaný od Boha

Po návratu do Rumunska začal působit jako profesor náboženství a cizích jazyků na chlapecké střední škole, následně pak jako profesor morální a pastorální teologie na teologické akademii v Blaji. Byl vynikajícím řečníkem a s oblibou se věnoval mladým lidem, jeho vzorem  byl svatý Jan Bosco. Rozuměl mentalitě mladých a věděl, že se jim musí přiblížit i ve hrách, chce-li je získat pro víru.

Pro mladé založil také časopis Marianist a Mládí, které rozšiřoval v celém Sedmihradsku. Sepsal také několik učebnic náboženství pro děti i středoškoláky. Proslul jako zdatný organizátor duchovních setkání, konferencí i exercitátor. 25. května 1940 byl papežem jmenován světícím biskupem v Oradea Mare a zároveň titulárním biskupem v Mogleně (Řecko). Biskupské svěcení přijal 22. Července 1940 z rukou biskupa z Oradea Mare Valeria Traiana Frențiu, spolusvětiteli byli Iuliu Hossu, biskup z diecéze Cluj-Gherla a Ioan Bălan, biskup z Lugoje. I tito zmínění ordináři prošli po nastolení komunistického režimu v Rumunsku cestou utrpení a věznění. V roce 1946 se Ioan Suciu stal apoštolským administrátorem administratury Făgăraș a Alba Iulia.

Nebojte se, Bůh je s vámi

Po nástupu komunismu v Rumunsku a četných proticírkevních zásazích v zemi biskup Suciu pokračoval v pastorační práci s ještě větší intenzitou – vykonal návštěvu více než 600 farností. Podporoval kněze a věřící a povzbuzoval je k věrnosti Církvi a varoval je před odpadlictvím k pravoslaví. „Tyto těžké doby pronásledování jsou pro naši Církev nejšťastnějšími okamžiky našeho křesťanského života, dokážeme-li je dobře využít pro obranu víry, a jistě poslouží ke spáse duše.“

V rámci likvidace řeckokatolické církve v Rumunsku byl biskup Sucia zatčen 28. října 1948 a internován v táboře Dragoslavele. Následně byl 27. února 1949 převezen k ostatním internovaným řeckokatolickým biskupům do bývalého pravoslavného kláštera v Căldărușani nedaleko Bukurešti. Zde se stal 3. Prosince 1949 spolusvětitelem svého přítele Tita Livia Chinezu při jeho tajné biskupské konsekraci.

V květnu 1950 prošel krutým mučením během výslechů na Ministerstvu vnitra, kde mu byla nabízena svoboda, případně i kariéra pro případ, že by přestoupil k pravoslaví. Po odmítnutí takové nabídky byl v říjnu 1950 i s několika dalšími biskupy převezen do neblaze proslulého vězení do Sighetu- armatiei, kde byl držen na cele č. 44. V době věznění se u něj projevilo onemocnění žaludku. Vysílen, zlomen hladem a zimou zemřel v sighetském vězení 27. června 1953.

Ještě téže noci byly jeho ostatky pouze ve spodním prádle, bez rakve a jakékoli piety převezeny na voze a pohřbeny v hromadném hrobě na hřbitově chudáků a sebevrahů. Po biskupech Afteniovi a Frentiuovi byl Ioan Suciu třetím řeckokatolickým ordinářem, který zemřel ve vězení. V roce 1948 řekl Mons. Ioan Suciu o tehdejší situaci Církve: „Pro Církev nastal Velký pátek. Drazí věřící, toto je chvíle, kdy máme ukázat, zda jsme s Kristem, nebo zda jsme zrádci jako Jidáš… Nikdy se nenechte podvést prázdnými slovy, politickými stranami, sliby, klamáním; buďte silní, přesvědčení, pevní ve víře, za niž vaši rodiče a vaši předkové prolili krev… My nechceme prodat Ježíše ani Církev… Jestliže zaberou vaše kostely, modlete se k Pánu, jak to činili první křesťané, když pohanští císaři ničili jejich modlitební místa a pálili jejich posvátné knihy.“

Autor je historik a pedagog, spolupracuje s Českou křesťanskou akademií a Ústavem pro studium totalitních režimů.

Seriál Mučedníci komunismu přebíráme z časopisu RC Monitor (02/2015)

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173/2010 Děkujeme!