Když rozhodne „Brusel“

Taky jste už slyšeli, že v oblasti rodinného práva nemá Evropská unie žádné pravomoci a křik konzervativců, že nám Brusel vnutí své „progresivní“ představy jsou jen malování čerta na zeď, případně sofistikovaná ruská propaganda? Nadcházející jednání soudního dvora EU vás nejspíš donutí vystřízlivět. Díky němu se dost možná v celé EU posune možnost mít dvě matky.

Že se některé státy světa rozhodly právní cestou popírat biologickou realitu a upřednostnit zájmy dospělých před zájmy dětí je již celkem známá věc. V rodných listech mnoha zemí světa (včetně několika zemí v EU) již nenajdete kolonky otec a matka, ale rodič A a rodič B, případně rodič 1 a 2. Bohužel můžeme být v blízké době svědky toho, jak jedním soudním rozhodnutím může být pošlapána vnitrostátní právní (včetně té ústavní) úprava členských států, která ještě biologickou realitu otcovství a mateřství respektuje a považuje za vhodné, aby v rodném listu byl uveden pouze otec a matka.

Dvě matky nebo nic

Příběh začal 8. prosince 2019 ve Španělsku. Jedné z žen žijících v civilním manželství se narodila dcera a následně byly do rodného listu dítěte vepsány dvě matky, což španělská právní úprava umožňuje. Jedna z těchto žen je Bulharka (druhá je občankou Velké Británie), která následně požádala matriční úřad v Sofii o vydání rodného listu na základě rodného listu vydaného ve Španělsku. Matriční úřad pár vyzval, aby uvedl, která z žen je biologickou matkou dítěte. Bulharka uvedla, že takovou informaci nemůže poskytnout a že k tomu není podle právních předpisů Bulharska povinná. Z důvodu neuvedení této skutečnosti matriční úřad žádost zamítl, a proto žena proti matričnímu úřadu podala správní žalobu.

Bulharský správní soud byl vystaven před řešení, jak se k případu postavit. Město Sofie (matriční úřad) uvádí, že pokud žadatel není ochoten ozřejmit původ dítěte, nemůže postupovat jinak. Zápis dvou rodičů ženského pohlaví do rodného listu dítěte je nemožný, neboť uzavření manželství stejného pohlaví je v Bulharské republice v současné době nepřípustné a takový́ zápis by byl v rozporu s veřejným pořádkem. Zároveň je třeba připomenout, že manželství jako svazek muže a ženy je v Bulharsku pod ochranou ústavního zákona, nikoliv jen běžné zákonné ochrany. Lesbický pár ovšem intenzivně operuje s evropským právem, které jim dává určitou šanci uspět a vyzrát nad základní římskoprávní zásadou mater semper certa est (matka je vždy známá).

K čemu je dobrá směrnice 2004/38…

Hlavní argumentace se opírá o dva argumenty. Jednak o domnělé porušení evropské směrnice č. 2004/38 (o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků se svobodně pohybovat a pobývat na území členských států) a jednak o rozpor s judikaturou Soudního dvora EU. Ten v minulosti velmi kreativně vyložil některé články Listiny základních práv EU (to je ta, kvůli, které prezident Klaus mimo jiné nechtěl podepsat ratifikaci tzv. Lisabonské smlouvy a z které má vyjednanou aplikační výjimku Polsko). Největší oporou pro žalobkyni a její tvrzení o domnělé diskriminaci na základě sexuální orientace je rozsudek Soudního dvora EU ve věci Coman vydaný ve skutkově odlišné věci, ale nastiňující cestu, jak bourat výlučnou pravomoc členských států v oblasti rodiny. Rumunský občan se tehdy na základě zásahu Soudního dvora EU domohl uznání stejnopohlavního manželství s Američanem uzavřeného v Belgii pro účely dlouhodobého pobytu v Rumunsku, které přitom stejnopohlavní manželství neuznává.

Bulharský správní soud dal nyní Soudnímu dvoru znovu příležitost zasáhnout, a to alibistickým položením předběžné otázky. Ve zkratce žádá o návod, jak má případ rozhodnout

LGBT účelovka

Na projednávaném případu je fascinující ještě jedna skutečnost. Dítě je v daném případě rukojmí vývozu LGBT práv, jelikož dvojice žen může k občanství dítěte dospět jinými cestami, a to buď ochotou spolupracovat (uvést, kdo je biologickou matkou dítěte) nebo formou řízení o uznání osvojení v cizí zemi dle bulharského práva. Tuto cestu ovšem ženy odmítají, neboť by tato forma nemohla posloužit účelu vývozu zápisu dvou matek do rodného listu dítěte.

A proč bychom měli věnovat tak detailní péči rozhodovací praxi nějakého Soudního dvora EU? Jedná se o nejmocnější těleso v rámci soustavy orgánů EU. Jeho rozsudky jsou posledním interpretem evropského práva a mohou v něm najít věci, které v něm nejsou. Proti rozhodnutí Soudního dvora EU se nelze bránit. Proto je načase, aby i Česká republika, jako plnohodnotný člen EU hájila zájmy ČR, ale taky základního práva EU. Česká republika má v rámci řízení možnost intervenovat, a to nejpozději do zítřka prostřednictvím vládního zmocněnce Smolka, který je zároveň i náměstkem ministra Petříčka. V minulém roce ministr Petříček svým vystoupením na pražském summitu celoevropské lobbistické organizace ILGA Europe (International Lesbian Gay Association) ukázal, že agendu LGBTI aktivistických organizací podporuje. Teď dostal příležitost, aby ukázal, čí zájmy bude opravdu hájit.

Evropská unie jako vývozce LGBT práv?

LGBTI aktivistické organizace jsou hojně financované z evropských fondů. Jen za malý příklad slouží dotace z programu Právo, rovnost a občanství, který v ČR spolufinancuje ve výši 4,4 mil Kč iniciativu Jsme fér (název projektu We are fair), která vede kampaň za stejnopohlavní manželství. Stejně tak EU formou stejného programu financuje činnost transgenderové organizace Transparent.

Ale Evropská komise jde ještě dál. Dne 12. listopadu tohoto roku evropská komisařka pro rovnost Helena Dalli oznámila vydání nového strategického dokumentu „LGBTIQ strategie rovnosti na roky 2020–2025“. Ten obsahuje například zavedení nového trestného činu „hate speech“ namířeného proti LGBTIQ komunitě, tedy gumového trestného činu, aniž by k tomu měla pravomoc. Co je již ovšem absolutním popředním práva EU je vyjádření samotné komisařky: „Zajistíme proto, aby všechny členské státy prováděly judikaturu, jako je věc Coman, týkající se uznávání partnerů stejného pohlaví a definice manželů v rámci směrnice o volném pohybu. Navrhneme legislativní iniciativu o vzájemném uznávání rodičovství mezi členskými státy“ Jedná se o exemplární popření práva EU.

Pokud nedojde k usměrnění evropského establishmentu ze strany koalice členských států zavčasu, rozpad evropského projektu nebo zásadní konflikt může přijít brzo.

Autor je místopředseda Aliance pro rodinu.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme