Když nastal den padesátý aneb svátek Šavuot

Svátek Šavuot, zvaný Letnice, jeden ze tří poutních svátků, kdy Židé v dobách chrámu putovali do Jeruzaléma, letos připadá na dny 4. – 6. června. Bývá nazýván též „svátkem týdnů“, slaví se totiž přesně po odpočítání sedmi týdnů a jednoho dne od Veliké noci, neboli svátku Pesach. Oba svátky spolu vnitřně hluboce souvisejí.

Pesach připomíná události v noci 15. nisanu roku 2448 židovského letopočtu, kdy Hospodin při desáté egyptské ráně pobil v Egyptě všechno prvorozené a přitom „přeskočil“ (hebrejsky „pesach“, tedy pominul, vynechal) obydlí dětí Izraele. Téže noci Izraelité narychlo odešli z Egypta, pod Mojžíšovým vedením překročili Rudé moře a z otroků se tak stali svobodnými lidmi.

Lidská svoboda je však úplná jen tehdy, je-li i svobodou ducha, má-li i vnitřní cíl a smysl. Tu v židovské tradici vnáší do lidského života Boží zákon, který člověka osvobozuje, aby byl skutečně člověkem, k obrazu toho, který jej stvořil.

A právě darování zákona, Tóry, na hoře Sinaj po sedmitýdením putování z Egypta svátek Šavuot připomíná. Slovo Tóra znamená „návod“, „pokyn“ nebo „nauka“. Je nám dána, abychom dokázali rozvažovat a na základě toho také konat, co je správné. Tóra, v židovské tradici symbolizovaná svitkem pěti Mojžíšových knih, je ztělesněním odvěkého Božího Zákona, Božího slova, věčného Logu, kterým Hospodin tvořil světy a který se jednou stane tělem. Slovo Boží se stává středem biblické bohoslužby a srdcem a duší skutečné služby Bohu.

Skutečnému Hospodinovu ctiteli je Boží slovo „vzácnější než zlato“ a současně „sladší než med“, což znamená, že služba Bohu je praktická, jeho rady sedí, dá se podle nich žít, fungují, „vyplácí se“. A současně je to služba sladká, chutná, radostná!     

Význam obou těchto biblických svátků, Pesach i Šavuot, je podstatný i pro křesťany, neboť oba mají své slavné novozákonní naplnění, oba byly náležitě „aktualizovány“.

Pán Ježíš svou obětí na kříži naplnil poselství starozákonní Velké noci, když coby Beránek byl jednou provždy obětován pro vysvobození z otroctví hříchu a smrti. A když nastal den padesátý, sestoupil na učedníky, shromážděné v Jeruzalémě, Boží Duch svatý, aby v jejich srdcích, vysvobozených pokáním a odpuštěním, zažehnul nový život k Boží slávě.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!