ELF-ky v akci

ELF je zkratka pro vzdělané liberální ženy („Educated Liberal Females“). Jde o jedinou voličskou skupinu, u které Demokratická strana USA zaznamenala v roce 2022 vyšší volební preference ve srovnání s rokem 2018.

Dá se tak konstatovat, že jedině této socioekonomické skupině Američanů nevadí prudce rostoucí inflace, rostoucí cena plynu a elektřiny, kriminalita v ulicích, nekontrolovaná záplava nelegálních imigrantů a represivní politika COVID, která nenapravitelně poškodila všechny děti a samozřejmě nejvíce ty chudé.

Proč je nezajímá politika?

Jádrem zranitelnosti vysokoškolsky vzdělaných ELF-ek je jejich nevzdělanost, což může působit z hlediska sociologického možná zajímavě, ale ve skutečnosti má tento zdánlivý paradox jednoduché vysvětlení.  Ve většině případů dosažené vzdělání neuvrhlo tyto ženy do spárů vzdělanosti – formálně sice získaly potřebný počet bodů a tím i diplomy a tituly, ale prakticky skončí na pracovní pozici, která v minulosti obyčejně tak vysokou kvalifikaci nevyžadovala.

I přes angažovanost ELF-ek všechny vědecké studie hovoří o totální nadvládě mužů, pokud jde o znalosti z politiky. To má však jednoduché genderové vysvětlení: Muži mají zkrátka k politice blíž, víc je baví. Výzkumníci zkoumající tuto konkrétní genderovou propast už dávno přestali zpochybňovat, zda je to pravda, a místo toho se zaměřili na to, proč tomu tak je. Aby se vyhnuli logické odpovědi, totiž, že je to pro odlišnost mužů a žen, utratili milióny za velmi nelogické, nepravděpodobné nebo alespoň nepodstatné závěry. Mezi populární „vědecká fakta“ patří bezesporu zjištění, že ženy daleko méně riskují. Z nějakého zvláštního důvodu je tedy přijatelné stereotypizovat ženy „odmítající riziko“, než jako ženy „odpůrkyně politiky“. Ve skutečnosti jsou ženy pravděpodobně obojí…

Když Rada pro ekonomický a sociální výzkum (ESRC) provedla šetření za účasti 10 000 jedinců z deseti zemí, zjistila zajímavý paradox. Z této rozsáhlé studie totiž vyplynulo, že mezery v politických znalostech žen jsou nejhlubší v zemích, které pro prosazování genderové rovnosti udělaly nejvíce.

Výzkumu z roku 2013 se účastnili lidé z Austrálie, Kanady, Kolumbie, Řecka, Itálie, Japonska, Jižní Koreje, Norska, Velké Británie a USA.  Norské a americké ženy, které patří k nejemancipovanějším na světě a rovnost mezi pohlavím v těchto zemích dosáhla poměru nejméně 50 na 50, mají v průměru o třicet procent nižší znalosti, než jejich muži. A jihokorejské, řecké, italské nebo japonské ženy, které jsou vnímány, jako více zastíněné muži, zaznamenaly jen 20 procentní rozdíl v politických znalostech oproti svým mužům.

Vdané ženy jsou konzervativnější

Mezi ženami jako takovými jsou samozřejmě rozdíly. Historicky měly vdané ženy tendenci hledat spíše konzervativnější řešení, než jejich neprovdané vrstevnice. Svobodné nebo rozvedené ženy více inklinují k netradičním řešením a proto daleko snadněji přijímají liberální pohledy (jejich život je netradiční).

Většina liberálních politiků to ví, proto ráda míří na tuto část voličů. Nejčastěji např. prostřednictvím vyšší podpory svobodomateřství, oblíbenou vábničkou jsou v USA také potraty, jako „sociální jistota“, kterou svobodná žena ke svému způsobu životu nezbytně potřebuje, apod.

Průzkumy z let 2016 a 2018 ukázaly, že neprovdané voličky jednoznačně preferují Demokratickou stranu a v roce 2016 volily spíše Hillary Clintonovou. Co se týče vdaných žen, ty v tomto období volily v USA z poloviny republikány a z poloviny demokraty. To potvrzuje již dříve tvrzený fakt, že vdané ženy oproti neprovdaným spíše preferují konzervativnější řešení. (A jinak řečeno, úpadek manželství jako instituce implikuje, že více žen volí demokraty.)

Jenomže přichází na řadu další srovnání volební preference, a tím je poměr v politické orientaci vdaných a neprovdaných vysokoškolsky vzdělaných žen. Už bylo řečeno, že třetina vysokoškolsky vzdělaných žen vdaná není, což ale znamená, že dvě třetiny ano. A dále platí, že míra provdanosti jde ruku v ruce se vzděláním – čím vyšší vzdělání, tím vyšší míra sňatkovosti.

Jenomže pak tu máme jiné obecně známé trendy: Klesá počet manželství a dětí a z manželství počatých dětí, a také stoupá počet rozvodů. To může leckoho přivést na myšlenku, že se blíží doba, kdy budou všechny ženy volit demokraty a všichni muži republikány. To se však stát nemůže, neboť se nám bez rozdílu pohlaví permanentně zvyšuje počet těch, kteří mají vysoké vzdělání, ale nízkou vzdělanost…

Kdo ty ELF-ky učil…?

Vezmeme-li v úvahu data z roku 2021, kdy na dvě vysokoškolsky vzdělané ženy připadá jeden vysokoškolsky vzdělaný muž, a připočteme-li si k tomu, že americký pedagogický sbor je stranicky tvořen z 90 procent z příznivců Demokratické strany a jen jeden z deseti fandí republikánům, pak je jasné, že drtivá většina ELFek přichází k volbám nikoliv neinformované, ale doslova dezinformované.

Co se týče studia např. žurnalistiky a komunikace, zde republikánští pedagogové chybí zcela. Na dvacet demokratických přednášejících, je pouze jeden republikán. To znamená, že jen minimální procento ELF-ek studujících žurnalistiku odchází z fakult bez předsudků vůči republikánům.

Katastrofický scénář doplníme připomenutím úvodní teze o vzdělání a vzdělanosti. ELF-ky moc nečtou a více spoléhají na informace z médií. To jejich demokratickou intoxikaci systematicky prohlubuje neboť i média už obsadily kolegyně ELF-ky…

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!