Deník N proti manželství

Deníku N leží Aliance pro rodinu v žaludku. Novináři Jan Moláček a Prokop Vodrážka ve svém článku uvedli, že důvodová zpráva k návrhu ústavní definice manželství překrucuje vědecké závěry, které měly být dle autorů zkopírovány ze zprávy amicus curiae Aliance pro rodinu.

Amicus curiae jsme podali Ústavnímu soudu proti snaze soudního aktivismu obejít Parlament a změnit radikálním způsobem rodinné právo, a to včetně umožnění stejnopohlavního rodičovství na úkor práva dítěte znát svého otce a matku. Náš amicus curiae se tedy stal veřejným zdrojem. A my jej budeme hájit.

K nařčení, že došlo k překroucení závěrů vědeckých studií, uvádíme, že jde o velmi nečestný a účelový způsob interpretace ze strany Deníku N… potažmo jejich „odborníka“ ještě nedostudovaného studenta bakalářského studia ze spolku Fakescape, který taktéž řeší pouze studie ústavní definice manželství, studie odůvodňující redefinici manželství a jejich kvalitu a vypovídací hodnotu neřeší. Kolik hodin studentský spolek Fakescape strávil podobnou analýzou návrhu zákona o redefinici manželství?

Zprávě amicus curiae je nepřímo vyčítáno, že byla překroucena citace ze studie Charlotte Pattersonové „Lesbian and gay parents and their children: A social science perspective.“

Charlotte Pattersonová předkládá přehled o poznatcích vývojových teorií, který je kvalitně zpracován, proto jsme jej citovali. I podle ní závěry významných vývojových teorií podporují důležitost mužských a ženských vzorů při výchově dítěte. I proto se v dokumentu odkazujeme pouze na tuto pasáž.

Závěry Charlotte Pattersonové sice uvádějí, že neexistují rozdíly mezi stejnopohlavními a nestejnopohlavními páry, avšak závěry práce Charlotte Pattersonové nelze považovat za relevantní, a proto se jimi v dokumentu nijak nezaštiťujeme. Pattersonová své závěry opírá o empirické výzkumy, které nesplňují znaky kvalitního empirického výzkumu, jejichž závěry by šlo zobecnit. Není nikde zakázáno citovat práce, s nimiž autor díla nachází jen dílčí shodu, jak vlastně implikuje „skandální zjištění“ Deníku N.

V případě další zmiňované studie Davida C. Ribara uvádíme, že jeho studii jsme citovali z toho důvodu, že shrnuje řadu dobře známých poznatků často založených na solidních a reprezentativních datech. Ta potvrzují, že pro děti je optimální vyrůstat se svými biologickými rodiči žijícími v manželství (i teoretický model Ribarovy studie pracuje s konceptem matky a otce). Ve zprávě amicus curiae ani jednou nezmiňujeme, že by studie porovnávala homosexuální a heterosexuální páry, pouze a jen deklaruje, že manželství muže a ženy je osvědčený model, jiné závěry neděláme.

Když už se zde měří tak přísným metrem, bylo by dobré možná říct ten příběh kompletně a transparentně.

Ale výše uvedení novináři a mnozí další se jasně usvědčují z toho, že zde neexistuje dobrá vůle k diskusi a k naslouchání. Naopak je vidět urputná snaha názorového oponenta za každou cenu zašlapat do země.

Pokud je cílem Deníku N hledat pravdu, jak deklaruje na svém webu, jak to, že si nedal alespoň zlomek práce s tím obdobně nastínit, jak vznikal návrh novely redefinující manželství? Kdo spolufinancoval jeho vznik a jaké vědecké studie používá? Proč se zabývá jen jednou z obou protichůdných novel?

Když médium nedodržuje vlastní desatero hledat pravdu a používat kritické myšlení, ale v tématu manželství má vypnuto a spíše ladí PR kampaň za stejnopohlavní manželství, tak budeme nyní trochu suplovat jeho práci.

Celému legislativnímu procesu usilujícímu o redefinici manželství předcházela usilovná činnost spolku Prague Pride, z. s. Ten v roce 2014 úspěšně dosáhl na dotaci č. 3610075 z Fondů EHP a Norska ve výši 1 629 418 Kč. Projekt, kterému byla dotace udělena, nese název: “LGBT práva jsou lidská práva”. V popisu projektu je mimo jiné uvedeno: „Sekundárním cílem projektu je ochrana nejzranitelnější skupiny LGBT osob – LGBT rodin. Budeme pracovat s rodinami v rámci podpůrných skupin, zrealizujeme analýzu situace LGBT rodin u nás, vytvoříme Policy paper s konkrétními doporučeními na změnu Občanského zákoníku s cílem umožnění uzavření manželství i stejnopohlavním párům a doporučení přeměníme na podnět Radě vlády ČR pro lidská práva.”

Od půlky roku 2014 do konce roku 2016 spolek Prague Pride (zakládající organizace Jsme fér) pracoval na přípravě podkladů k novelizaci občanského zákoníku s cílem redefinovat manželství v ČR.

Není bez zajímavosti, že v rámci této dotace spolek Prague Pride pořádal rodičovskou přípravku pro LGBT osoby. Dle výroční zprávy Prague Pride: ‪Od února 2016 proběhlo celkem osm večerních setkání, jichž se účastnily páry i jednotlivci ‪zvažující rodičovství. Mezi probíranými tématy bylo mj. téma: Cesta k surogátnímu rodičovství.

Zde je možná důvod, proč jsme NIKDY neslyšeli odsouzení praktiky surogáního mateřství – novodobého otroctví – pošlapávající práva žen a dětí: protože zakládající organizace Jsme fér k této nemorální praktice vytváří osvětu.

Zdroj: Výroční zpráva Prague Pride 2016

Ale zpět k legislativnímu návrhu.

Podnět byl předložen poradnímu orgánu Rady vlády pro lidská práva, a to Výboru pro sexuální menšiny, kde jsou trvale zastoupeny LGBT+ aktivistické spolky, které zde mají i v současnosti většinu proti zástupcům státu. Na zasedání dne 16. 10. 2017 zde byla představena kampaň Jsme fér, nejspíš včetně vypracovaného návrhu novelizace občanského zákoníku redefinujícího manželství. Předsedou Výboru pro sexuální menšiny byl Zdeněk Sloboda, dlouholetý statutární zástupce organizace PROUD, z. S. (zakládající organizace Jsme fér). Jen mimochodem, v současnosti je předsedkyní tohoto výboru Lucia Zachariášová, která je členem Jsme fér, ale v současné Radě vlády pro rovnost mužů a žen je na posledním místě uvedena jako nezávislá odbornice.

Takto vypadá srovnání s tím, že návrh ústavní definice manželství vznikl jako návrh skupiny poslanců, jež nebyl financován žádnou zahraniční zemí, ale vznikl pouze a jen na základě politické vůle poslanců bez přispění milionových dotací a grantů ze zahraničí.

A co důvodová zpráva ke stejnopohlavnímu manželství obsahuje za vědecké studie a teoretické materiály? Nepřekvapivě  obsahuje totožné pasáže a odkazy na materiály prezentované uskupením Jsme fér, ovšem nad tím se žádná média nepozastavují. Zajímavé jsou vědecké studie, kterých je zmíněno několik. Mají dokazovat, že děti prospívají v homosexuálních párech stejně dobře jako v případě heterosexuálních. Až na to, že tato zjištění jsou založena na nereprezentativních vzorcích, některé studie dokonce ani nesrovnávají vzorek heterosexuální a homosexuální. A přitom tento návrh zákona má změnit definici tisíciletého institutu.

Kolega Jan Gregor z uvedených důvodů kritizoval zmíněné studie v rámci svého veřejného vystoupení (dostupné na youtube) na odborném semináři pořádaném Institutem pro politiku a společnost dne 9. 1. 2020.

V rámci svého vystoupení k vědeckým studiím uvedl: „Důvodová zpráva českého návrhu zákona o stejnopohlavním manželství se opírá o vědecký výzkum, jehož vypovídací hodnota byla v odborné literatuře zpochybněna. Důvodová zpráva zmiňuje např. notoricky známou zprávu Americké psychologické asociace z roku 2005[1], která byla v odborné literatuře silně kritizována[2], protože její ultimativní závěry („ani jedna ze studií nezjistila, že by takové děti byly významně znevýhodněné oproti dětem heterosexuálních rodičů“) stály na studiích, z nichž ani jedna neporovnávala velký, náhodný a reprezentativní vzorek homosexuálních párů s obdobným vzorkem párů heterosexuálních. Sotva ji lze tedy považovat za příklad rigorózní vědecké práce.

Hnutí Jsme fér se na svých stránkách odkazuje i na metastudii Cornellovy univerzity, která shrnuje poznatky 79 studií homoparentality.[3] Sami autoři však přiznávají, že většina studií, které nenašla významné rozdíly v dopadech na děti, není založena na velkých, náhodných vzorcích. Některé analýzy ani neměly porovnávací heterosexuální skupinu. Autoři otevřeně uvádějí, že nenáhodné vzorky limitují zobecnitelnost pozorovaných výsledků. Ze 79 zkoumaných studií jmenují pouze dvě (!; tedy méně jak 3 % z celkového počtu), které nenašly významné rozdíly mezi dětmi z homosexuálních a heterosexuálních svazků a které měly zároveň velké a reprezentativní vzorky.

Z těchto dvou byla minimálně jedna, Rosenfeldova studie z roku 2010[4], v odborné literatuře silně kritizována a zpochybněna[5]. Potterova analýza z roku 2012[6] nenašla rozdíly až po kontrolování stability stejnopohlavních párů. Toto je ale potenciálně kontroverzní krok, protože právě větší nestabilita homosexuálních svazků může být tím zásadním rozdílem oproti heterosexuálním soužitím.[7] Nejvýše jedna (!) studie s velkým, náhodným vzorkem ze všech 79 zkoumaných tedy nenašla významné rozdíly. Vědecký výzkum podobného rozsahu a kvality tedy jistě nelze považovat za dostatečný důvod pro zásadní redefinici manželství.

Tato metastudie Cornellovy univerzity je výslovně zmíněna v důvodové zprávě i ve staronovém návrhu novelizace občanského zákoníku usilujícím o redefinici manželství, který předkládá skupina 5 poslanců. Jak je možné, že prestižní médium Deník N nevěnovalo této metastudii náležitou péči?

Na závěr lze už pouze doplnit, že v současnosti dosahuje kampaň Jsme fér a jejich podporovatelů, včetně angažovaných médií, naprosto neférových rozměrů. V posledních měsících používají ty nejpodlejší strategie ve stylu: „Jste pro manželství muže a ženy = jste podporovatel Ruska v jeho útočné válce na Ukrajině.

Je načase připustit si, že v otázce manželství není možné Deníku N věřit, protože se stal hlásnou troubou jedné strany celospolečenské debaty.

Zdroj: TW, Filip Titlbach je editorem Deníku N

[1] https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/parenting-full.pdf

[2] Marks, L., 2012. Same-sex parenting and children’s outcomes: A closer examination of the American psychological association’s brief on lesbian and gay parenting. Social Science Research, 41(4), pp.735-751.

[3] https://whatweknow.inequality.cornell.edu/topics/lgbt-equality/what-does-the-scholarly-research-say-about-the-wellbeing-of-children-with-gay-or-lesbian-parents/

[4] Rosenfeld, M.J., 2010. Nontraditional families and childhood progress through school. Demography, 47(3), pp.755-775.

[5] Allen, D.W., Pakaluk, C. and Price, J., 2013. Nontraditional families and childhood progress through school: A comment on Rosenfeld. Demography, 50(3), pp.955-961.

[6] Potter, D. (2012).Same-sex parent families and children’s academic achievement. Journal of Marriage and Family, 74(3), 556–571

[7] Schumm, W.R., 2016. A review and critique of research on same-sex parenting and adoption. Psychological reports, 119(3), pp.641-760.

[8] Schumm, W.R., 2018. Same-sex parenting research: A critical assessment. Wilberforce Press, London.

Převzato ze stránek Aliance pro rodinu

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!