Co říká Lavrov Afričanům?

Sergej Lavrov přijel do Egypta s nabídkou „kvalitní dekolonizace“ pro africké země. To je podle něj hlavní důvod, proč by měly stát při Rusku. Egypt je první zemí jeho africké šňůry. A protože třeba takový Noam Chomsky tvrdí, že americká média „nám neumožňují vyslechnout si, co říká například premiér (!) Lavrov“,přinášíme vám překlad jeho článku, který vyšel v řadě afrických médií, tištěných i internetových.

Vážení čtenáři,

v předvečer své návštěvy několika afrických zemí bych se s váženými čtenáři rád podělil o své úvahy o perspektivách rusko-afrických vztahů v současném geopolitickém kontextu.

Africké státy dnes hrají stále významnější roli v globální politice a ekonomice a aktivně se podílejí na řešení klíčových problémů současnosti. Jejich solidární hlas zní ve světovém dění stále harmoničtěji.

Rusko se důsledně zasazuje o posílení pozice Afriky v multipolární architektuře světového řádu, který by měl vycházet ze zásad Charty OSN a zohledňovat kulturní a civilizační rozmanitost světa.

V této souvislosti vítáme úspěšný rozvoj takových integračních struktur, jako je například Africká unie, Východoafrické společenství, Jihoafrické rozvojové společenství, Hospodářské společenství středoafrických států, Hospodářské společenství západoafrických států a Mezivládní úřad pro rozvoj (IGAD).

Zahájení činnosti Africké kontinentální zóny volného obchodu považujeme za důležitý krok ke skutečné hospodářské nezávislosti kontinentu, k jeho konečnému osvobození od všech projevů rasové diskriminace a nátlaku.

Rusko-africké vazby jsou založeny na osvědčených poutech přátelství a spolupráce. Naše země se nepošpinila krvavými zločiny kolonialismu a vždy upřímně podporovala Afričany v jejich boji za osvobození od koloniálního útlaku a poskytovala národům kontinentu praktickou a často bezplatnou pomoc při formování jejich státnosti, vytváření základů národních ekonomik, budování obranného potenciálu a přípravě kvalifikovaného personálu.

Dnes jsme solidární s africkými požadavky na dokončení procesu dekolonizace a podporujeme příslušné iniciativy na platformě OSN. Rozvoj komplexního partnerství s africkými zeměmi zůstává jednou z hlavních priorit ruské zahraniční politiky.

Jsme připraveni přispět k jeho dalšímu prohlubování – v souladu se závazky přijatými koncem října 2019 na prvním rusko-africkém summitu v Soči.

Zároveň bych chtěl zvláště zdůraznit: naše země nikomu nic nevnucuje ani neříká ostatním, jak mají žít. S velkým respektem přistupujeme k suverenitě afrických států a jejich nezadatelnému právu na to, aby si samy určovaly cestu svého rozvoje.

Pevně se držíme zásady „afrických řešení afrických problémů“. Takový přístup k rozvoji mezistátních vazeb se dramaticky liší od logiky „pán-otrok“ vnucované bývalými metropolitními zeměmi, která reprodukuje zastaralý koloniální model.

Víme, že afričtí kolegové neschvalují neskrývané pokusy USA a jejich evropských satelitů získat převahu a vnutit mezinárodnímu společenství unipolární světový řád.

Oceňujeme uvážený africký postoj k situaci na Ukrajině a v jejím okolí. Tlak zvenčí, ačkoli svým rozsahem nemá obdoby, nepřiměl naše přátele k tomu, aby se připojili k protiruským sankcím. Takové nezávislé jednání si zaslouží hluboký respekt.

Jisté je, že současná geopolitická situace vyžaduje určité úpravy mechanismů naší interakce: především jde o zajištění bezproblémové logistiky a vyladění systému finančního vypořádání tak, aby bylo zabezpečeno před vnějšími zásahy.

Rusko ve spolupráci se svými partnery podniká kroky k posílení používání národních měn a platebních systémů. Pracujeme na postupném snižování podílu dolaru a eura na vzájemném obchodu. Obecně se zasazujeme o vytvoření efektivního finančního systému, který je odolný proti potenciálnímu vlivu nepřátelských států.

Do popředí vystupuje také úkol přivést ruské a africké hospodářské subjekty na vzájemné trhy a podpořit jejich účast na rozsáhlých infrastrukturních projektech.

Předpokládáme, že druhý summit Afrika – Rusko usnadní vyřešení těchto a dalších úkolů. Společně s našimi africkými přáteli jsme se pustili do přípravy jeho obsahu.

Otázky potravinové bezpečnosti jsou v současné době na prvním místě mezinárodní agendy. Jsme si dobře vědomi významu ruských dodávek společensky zásadních komodit, včetně potravin, do mnoha zemí světa.

Jsme si vědomi toho, že tyto dodávky hrají důležitou roli při zachování sociální stability i při plnění kritérií cílů udržitelného rozvoje OSN.

Rád bych zdůraznil, že spekulace západní a ukrajinské propagandy o tom, že Rusko údajně „vyváží hlad“, jsou zcela nepodložené. Ve skutečnosti se jedná o další pokus delegovat vinu na jiné. Je dobře známo, že již v době covidové krize kolektivní Západ pomocí mechanismu emise měn „absorboval“ komodity a potravinové toky, čímž zhoršil situaci v rozvojových zemích závislých na dovozu potravin.

Tehdy se začala formovat současná závažná situace na trhu s potravinami. Západní sankce uvalené na Rusko v posledních měsících negativní trendy ještě prohloubily.

Je nezbytné, aby všichni naši afričtí přátelé pochopili, že Rusko bude i nadále v dobré víře plnit své závazky vyplývající z mezinárodních smluv, pokud jde o vývoz potravin, hnojiv, energie a dalšího zboží, které je pro Afriku životně důležité. Rusko za tímto účelem přijímá veškerá opatření.

Moskva bude i nadále provádět mírumilovnou zahraniční politiku a hrát vyvažující roli v mezinárodních záležitostech. Jsme pro širokou mezistátní spolupráci založenou na ustanoveních Charty OSN, především na principu svrchované rovnosti států. Budeme nadále posilovat produktivní interakci se zahraničními partnery, kteří jsou zase ochotni spolupracovat s námi.

V této souvislosti vycházíme z toho, že vztahy mezi Ruskem a Afrikou, ať už politické, humanitární nebo obchodní a investiční, mají svou vnitřní hodnotu a nezávisí na výkyvech mezinárodního prostředí.

Je dobré vidět, že naši afričtí přátelé mají podobné chápání těchto záležitostí. Společně budeme ještě silnější.

 

Váš Sergej Lavrov

 

Zveřejněno v celostátních denících:

Al-Ahram (Egypt)

Dispatch de Brazzaville (Kongo)

New Vision (Uganda)

Ethiopia Herald (Etiopie)

 

Přeložila Lucie Sulovská

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!